【bzoj1031】[JSOI2007]字符加密Cipher 后缀数组

题目描述

喜欢钻研问题的JS同学,最近又迷上了对加密方法的思考。一天,他突然想出了一种他认为是终极的加密办法:把需要加密的信息排成一圈,显然,它们有很多种不同的读法。例如下图,可以读作:JSOI07 SOI07J OI07JS I07JSO 07JSOI 7JSOI0把它们按照字符串的大小排序:07JSOI 7JSOI0 I07JSO JSOI07OI07JS SOI07J读出最后一列字符:I0O7SJ,就是加密后的字符串(其实这个加密手段实在很容易破解,鉴于这是突然想出来的,那就^^)。但是,如果想加密的字符串实在太长,你能写一个程序完成这个任务吗?

 

输入

输入文件包含一行,欲加密的字符串。注意字符串的内容不一定是字母、数字,也可以是符号等。

输出

输出一行,为加密后的字符串。

样例输入

JSOI07

样例输出

I0O7SJ


题解

后缀数组

遇到环的问题,一般都要先将环复制一倍加在后面。

然后就是后缀数组求sa的模板题。

#include <cstdio>
#include <cstring>
#define N 200001
int ws[N] , wv[N] , wa[N] , wb[N] , sa[N] , r[N] , n;
char str[N];
void da()
{
  int i , j , p , *x = wa , *y = wb , *t , m = 129;
  for(i = 0 ; i < m ; i ++ ) ws[i] = 0;
  for(i = 0 ; i < n ; i ++ ) ws[x[i] = r[i]] ++ ;
  for(i = 1 ; i < m ; i ++ ) ws[i] += ws[i - 1];
  for(i = n - 1 ; i >= 0 ; i -- ) sa[--ws[x[i]]] = i;
  for(j = p = 1 ; p < n ; j <<= 1 , m = p)
  {
    for(p = 0 , i = n - j ; i < n ; i ++ ) y[p ++ ] = i;
    for(i = 0 ; i < n ; i ++ ) if(sa[i] - j >= 0) y[p ++ ] = sa[i] - j;
    for(i = 0 ; i < n ; i ++ ) wv[i] = x[y[i]];
    for(i = 0 ; i < m ; i ++ ) ws[i] = 0;
    for(i = 0 ; i < n ; i ++ ) ws[wv[i]] ++ ;
    for(i = 1 ; i < m ; i ++ ) ws[i] += ws[i - 1];
    for(i = n - 1 ; i >= 0 ; i -- ) sa[--ws[wv[i]]] = y[i];
    for(t = x , x = y , y = t , x[sa[0]] = 0 , p = i = 1 ; i < n ; i ++ )
    {
      if(y[sa[i - 1]] == y[sa[i]] && y[sa[i - 1] + j] == y[sa[i] + j])
        x[sa[i]] = p - 1;
      else
        x[sa[i]] = p ++ ;
    }
  }
}
int main()
{
  int i , len;
  scanf("%s" , str);
  len = strlen(str);
  for(i = len ; i < len << 1 ; i ++ ) str[i] = str[i - len];
  for(i = 0 ; i < len << 1 ; i ++ ) r[i] = str[i];
  r[len << 1] = 0;
  n = (len << 1) + 1;
  da();
  for(i = 0 ; i < n ; i ++ )
    if(sa[i] < len)
      printf("%c" , str[sa[i] + len - 1]);
  printf("\n");
  return 0;
}

|转载请注明 [原文链接][作者] ,谢谢!

posted @ 2017-01-10 10:19  GXZlegend  阅读(228)  评论(0编辑  收藏  举报