APIO2013 tasksauthor

喜闻乐见的提答题,这道题还是蛮有趣的

数据结构题写得心塞,来一道提答意思意思

如果喜欢这类题的话还可以去做做uoj83

这题是给出了两个问题,一个最短路,一个无向图染色问题。

Data 1

Floyd VS Dijkstra

嗯107个整数,我们只要给一个n=101,下面一坨0 Floyd就狗带了

#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;
int main()
{
  printf("101\n");
  for(int i=1;i<=101;i++) puts("0");
  puts("1");
  printf("%d %d\n",0,100);
}

Data 2

啥Floyd 艹 Bellman-Ford?

看了一下代码…似乎真的可以随便艹掉。

Floyd:O(n^3),询问O(1)。

Bellman-Ford:询问O(ne)。

似乎随机数据一波就行?然而随机数据烂了。

这个点就是想让我们得到一个让bellman-ford和理论复杂度相差无几的数据。

其实很简单啊…加一坨没用的自环,然后剩下的搞一个5->4->3->2->1这样的链即可。

#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;
int main()
{
  puts("100"); int mm=950;
  for(int i=0;i<100;i++)
  {
    int mx=min(mm,15),mxx=mx; mm-=mx;
    if(i!=0) ++mx;
    printf("%d",mx);
    if(i!=0) printf(" %d 2333",i-1);
    for(int j=1;j<=mxx;j++) printf(" %d 2333",i);
    putchar(10);
  }
  puts("10");
  for(int i=1;i<=10;i++) printf("99 0\n");
}

Data 3

Bellman-Ford vs Floyd

用data 1即可

Data 4

Floyd 艹 Dijkstra!限制157个数!

咦似乎文件名叫“ModifiedDijkstra”看起来非常厉害

看了一下代码似乎没什么问题

咦可以有负权边…

怎么搞呢?如图所示。

image

这里的更新顺序会变成0,2,4,3,4,1,2,4,3,4,这样再接上去几个就成了指数级啦

#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;
int main()
{
  int bs=3*(1<<17),n=33; //可能要调一下
  printf("%d\n",n);
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    if(i==n-1) {puts("0"); continue;}
    else if(i&1) printf("1 %d %d\n",i+1,-(bs/=2));
    else printf("2 %d %d %d %d\n",i+1,-1,i+2,-2);
  }
  puts("6");
  for(int i=1;i<=6;i++) printf("0 %d\n",n-1);
}

UPD:这道题的改进版出现在IPSC2015 D,大家可以试做一下。

Data 5

Dijkstra 艹 Bellman-Ford

需要把Data 2稍加优化(人肉二分)

#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;
int main()
{
  int N=300; int cnt=0;
  printf("%d\n",N), cnt++; int mm=40;
  for(int i=0;i<N;i++)
  {
    int mx=min(mm,15),mxx=mx; mm-=mx;
    if(i!=0) ++mx;
    printf("%d",mx), cnt++;
    if(i!=0) printf(" %d 2333",i-1), cnt+=2;
    for(int j=1;j<=mxx;j++) printf(" %d 2333",i), cnt+=2;
    putchar(10);
  }
  puts("10"), ++cnt;
  for(int i=1;i<=10;i++) printf("%d 0\n",N-1), cnt+=2;
  cerr<<"cnt="<<cnt<<"\n";
}

Data 6

Bellman-Ford 艹 Dijkstra

用Data 4即可。

Data 7

这回是一个平面图染色问题。

我们发现Gamble1是不会T的,现在我们就要让RecursiveBacktracking T掉。

我随机生成了个树,随机加了一坨边,就T了。

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <map>
using namespace std;
map<int,bool> ms[105];
int main()
{
  int n=100,m=1501;
  printf("%d %d\n",n,m);
  for(int i=1;i<n;i++)
  {
    int p=rand()%i;
    printf("%d %d\n",i,p), --m;
    ms[i][p]=ms[p][i];
  }
  while(m)
  {
    int a=rand()%n,b=rand()%n;
    if(ms[a][b]||a==b) continue;
    printf("%d %d\n",a,b);
    ms[a][b]=ms[b][a]=1;
    --m;
  }
}

Data 8

要让RecursiveBacktracking A掉而且数据范围有下限

随便搞啦

这份代码生成粗来类似这样

image

随手加了一点重边什么的

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <map>
using namespace std;
map<int,bool> ms[1005];
#define BS 4
int main()
{
  int n=996/BS*BS+1,m=1501;
  printf("%d %d\n",n,m);
  for(;;)
  {
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    if(i==n-1) continue;
    if(i%BS==0)
    {
      for(int j=1;j<BS;j++)
      {
        --m;
        printf("%d %d\n",i,i+j);
        if(!m) exit(0);
      }
    }
    else
    {
      --m;
      printf("%d %d\n",i,(i/BS+1)*BS);
      if(!m) exit(0);
    }
  }
  }
}

感觉这道题答出的还行,大概做了2h的样子

posted @ 2016-06-27 21:52  fjzzq2002  阅读(1206)  评论(0编辑  收藏  举报