C博客作业05--指针 批改总结

如题

一、评分规则

 • 1.伪代码务必是文字+代码描述,直接反应代码,每题扣1分
 • 2.提交列表没内容,或者太简单,每题得分0分。注意选择提交列表长的题目介绍。
 • 3.代码格式不规范,包括命名随意。继续扣分。
 • 4.代码互评,内容简单,0分。

作业地址:https://edu.cnblogs.com/campus/jmu/C--NE19111912/homework/10055

二、本次作业亮点

作业内容

 • PTA题集完成情况尚可,大部分同学都有认真的刷完题目,即使没有刷完也有尽力去完成大部分的题目
 • 大多数同学在学习内容总结中都能认真的总结自己学过的知识,有部分同学甚至能延伸的一部分课外的内容中去
 • 有一些同学能够借助流程图来描述自己的思路,这是一种很好的做法,建议大家可以学习一下,保持这种做法可以帮助大家在下学期中更好的学习并理解数据结构的内容

推荐博客

 • 林智凯
  推荐理由:前面的内容就不多说了,很详细,大家可以去看看。在阅读代码这一部分,涉及到了下学期栈的内容,智凯同学很用心去学习了,很赞!
 • 甘梨梨
  推荐理由:知识点总结的很认真,适当地配上插图帮助自己理解,可以看得出梨梨同学深刻又真实的学习体会。在PTA作业方面,配以流程图帮助自己梳理整个代码的结构,是不错的做法,特别是对付代码量较大的程序来说。

三、本次作业存在的问题

 • 部分同学没有认真对待作业,博客内容不全,存在缺题少题、或只写了一部分等现象,更有甚者甚至只提交了一篇空白博客
 • 在学习总结中依旧存在总结简单,只是草草点出自己学过的内容的情况
 • 在阅读代码中,有只是贴了一段代码上去,并未说明自己的感想,或感想过于简单,并未深入理解这段代码,也存在少部分同学未写本题

四、助教有话说

 • 指针是C当中的一块很重要的内容,或许指针在本学期的内容中能用到的地方不多,但在下学期的数据结构中将会大量的运用到指针,请务必学好这一块
 • 既然学到了动态分配空间就要灵活的去使用它,特别是在使用大数组,或者在多个函数中(多个文件间)使用数组传递数据时,建议使用动态分配空间的方式为数组分配空间,或者及其容易出现错误
 • 即使到了期末事情较多,也请不要以为由来敷衍博客作业,认真写好博客也能帮助你们巩固知识

五、得分情况

姓名 作业地址 PTA总分-2-0 总结 2分 PTA作业7分 阅读代码 -2-1分 总分 是 否推荐博客
游俊臻 https://www.cnblogs.com/9418wdnm/p/11966099.html 0 1.5 5.5 0.5 7.5
陈勇 https://www.cnblogs.com/c4412/p/11962131.html 0 1.5 5.5 0.5 7.5
吴信波 https://www.cnblogs.com/Kevin2001/p/11943182.html 0 2 6 1 9
吴龙飞 https://www.cnblogs.com/newideas/p/11966112.html -1 0 0 -2 -3
朱韶华 https://www.cnblogs.com/lowena/p/11965359.html 0 2 5.5 0 7.5
刘怀宇 https://www.cnblogs.com/LIUHUAIYU/p/11965805.html -0.5 2 4 0 5.5
湛遥 https://www.cnblogs.com/200157zy/p/11965618.html 0 2 6 1 9
曹松锋 https://www.cnblogs.com/xingyufen/p/11965855.html 0 2 6 0.5 8.5
申超 https://www.cnblogs.com/shenchao123/p/11965133.html 0 2 6 1 9
赵祥 https://www.cnblogs.com/201218zx/p/11966043.html 0 2 5.5 0.5 8
陈艺彬 https://www.cnblogs.com/Chenccc/p/11915394.html 0 1 1 0 2
黄健 https://www.cnblogs.com/1234hj/p/11966105.html -0.5 2 5 0.5 7
林威 https://www.cnblogs.com/linwei18159070920/p/11963956.html 0 2 6 1 9
张洸洋 https://www.cnblogs.com/Guangyang/p/11965688.html 0 2 6 1 9
吴海波 https://www.cnblogs.com/whb1/p/11962117.html 0 2 4 1 7
赵平洋 https://www.cnblogs.com/zhaopy/p/11966645.html -0.5 1 3 0 3.5
韦江洪 https://www.cnblogs.com/weiershui/p/11965802.html 0 2 0 0 2
王威 https://www.cnblogs.com/wangtianxue/p/11965884.html 0 2 6 1 9
韩一佳 https://www.cnblogs.com/my-sky-2019/p/11967915.html -0.5 2 6 0.5 8
洪安柯 0 0 0 0 0
陈璧君 https://www.cnblogs.com/hekikimi/p/11965761.html 0 2 5.5 1 8.5
黄雨冰 https://www.cnblogs.com/yubing----/p/11965960.html 0 2 6 1 9
罗咚琳 https://www.cnblogs.com/sixiDL000/p/11963363.html 0 2 6 0.5 8.5
林浈 https://www.cnblogs.com/lz0149/p/11961832.html 0 2 5.5 0.5 8
甘梨梨 https://www.cnblogs.com/lily233/p/11965909.html 0 2 6.5 1 9.5
赵禹琛 https://www.cnblogs.com/zyc01-jm/p/11965641.html 0 2 5.5 0 7.5
徐雨欣 https://www.cnblogs.com/xyx129221/p/11941544.html 0 2 6 0.5 8.5
吴奕恒 https://www.cnblogs.com/w-y-h--/p/11965200.html 0 2 5.5 0.5 8
郑剑龙 https://www.cnblogs.com/15980807959zjl/p/11966018.html 0 2 5.5 0 7.5
郑梦露 https://www.cnblogs.com/zml7/p/11967920.html 0 2 6.5 0 8.5
李悦 https://www.cnblogs.com/xianerbian/p/11964945.html 0 2 6.5 1 9.5
王弈 https://www.cnblogs.com/w60-06/p/11965589.html 0 1 6 0.5 7.5
苏雅琴 https://www.cnblogs.com/-sushi/p/11965588.html 0 2 6.5 1 9.5
农艳洁 https://www.cnblogs.com/4-Real/p/11951526.html 0 2 6 0.5 8.5
孙玮羚 https://www.cnblogs.com/sunweiling/p/11964949.html 0 2 5.5 1 8.5
黄嘉欣 https://www.cnblogs.com/springxinxin/p/11949193.html 0 2 6.5 1 9.5
廖孟航 https://www.cnblogs.com/lmh123/p/11966304.html 0 2 6 1 9
林智凯 https://www.cnblogs.com/linfangnan/p/11964032.html 0 2 7 1 10
蔡浩伟 https://www.cnblogs.com/caihaoweideboke/p/11965269.html 0 2 6 1 9
林海斌 https://www.cnblogs.com/Qq15005922929/p/11965869.html 0 2 6 1 9
李凌 https://www.cnblogs.com/yushanbaiyi/p/11965490.html 0 2 6 0.5 8.5
朱振豪 https://www.cnblogs.com/zzhmyblog/p/11964465.html 0 2 7 1 10
洪志鸿 https://www.cnblogs.com/hzhong/p/11965890.html -0.5 2 5.5 0.5 7.5
林盛泓 https://www.cnblogs.com/bestACG/p/11965673.html 0 2 5.5 1 8.5
陈理荣 https://www.cnblogs.com/chenlr/p/11965590.html 0 2 6 1 9
沈益民 https://www.cnblogs.com/sym2446/p/11915547.html 0 2 5.5 0.5 8
甘津津 https://www.cnblogs.com/g1215161797/p/11965507.html 0 2 5.5 0.5 8
叶汉斌 https://www.cnblogs.com/ye736660997/p/11966876.html 0 2 6 1 9
王炜 https://www.cnblogs.com/silverash/p/11968062.html 0 2 6.5 1 9.5
黄荣煌 https://www.cnblogs.com/gdlkblue/p/11966849.html 0 2 5.5 1 8.5
谢智斌 https://www.cnblogs.com/xzb011026/p/12052440.html 0 1.5 6 0.5 8
陈浩 https://www.cnblogs.com/243050cz/p/11967546.html 0 1.5 6 0 7.5
李少强 https://www.cnblogs.com/19wangluo-Lishaoqiang/p/11966096.html 0 1.5 5.5 0.5 7.5
尤志锋 https://www.cnblogs.com/you-18250630840/p/12051848.html 0 1 5 1 7
王柏鸿 https://www.cnblogs.com/yeanxxx/p/11965944.html 0 2 6 0.5 8.5
陈毅隆 https://www.cnblogs.com/zhangpucyll/p/11965660.html 0 1.5 6 1 8.5
许意杰 https://www.cnblogs.com/yjac/p/12052161.html 0 1 5.5 0.5 7
郑伟成 https://www.cnblogs.com/ituqiewoe/p/11966089.html 0 1.5 6 1 8.5
posted @ 2019-12-17 20:11  xingkyh  阅读(249)  评论(0编辑  收藏  举报