Bzoj 1066: [SCOI2007]蜥蜴(最大流)

1066: [SCOI2007]蜥蜴
Time Limit: 1 Sec Memory Limit: 162 MB
Description
 在一个r行c列的网格地图中有一些高度不同的石柱,一些石柱上站着一些蜥蜴,你的任务是让尽量多的蜥蜴逃
到边界外。 每行每列中相邻石柱的距离为1,蜥蜴的跳跃距离是d,即蜥蜴可以跳到平面距离不超过d的任何一个石
柱上。石柱都不稳定,每次当蜥蜴跳跃时,所离开的石柱高度减1(如果仍然落在地图内部,则到达的石柱高度不
变),如果该石柱原来高度为1,则蜥蜴离开后消失。以后其他蜥蜴不能落脚。任何时刻不能有两只蜥蜴在同一个
石柱上。
Input
 输入第一行为三个整数r,c,d,即地图的规模与最大跳跃距离。以下r行为石竹的初始状态,0表示没有石柱
,1~3表示石柱的初始高度。以下r行为蜥蜴位置,“L”表示蜥蜴,“.”表示没有蜥蜴。
Output
 输出仅一行,包含一个整数,即无法逃离的蜥蜴总数的最小值。
Sample Input
5 8 2
00000000
02000000
00321100
02000000
00000000
……..
……..
..LLLL..
……..
……..
Sample Output
1
HINT
100%的数据满足:1<=r, c<=20, 1<=d<=4
Source
Pku 2711 Leapin’ Lizards

/*
最大流.
把每个柱子拆成两个点.
然后由原点向有蜥蜴的点连一条流量为1的边表示这儿有蜥蜴.
然后在高度不为0的点拆点后的点之间建一条流量为石柱高度的边
表示可以蹦的次数.
然后在有蜥蜴的两点分别拆点前后的点之间建一条流量为INF的边
表示蜥蜴在任意时刻都可以从这儿蹦到那儿.
然后在可以蹦出去的点处与汇点建一条流量为INF的边
表示在这儿永远可以蹦出去.
只会感性的认识hhh,毕竟弱啊orz. 
*/
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cmath>
#include<cstring>
#include<queue>
#define MAXN 51
#define MAXM 320000
#define INF 1e6
using namespace std;
int n,m,d,tot,ans,cut=1,dis[MAXN*MAXN],head[MAXN*MAXN];
struct data{int v,next,c;}e[MAXM*2];
char g[MAXN][MAXN],s[MAXN][MAXN];
queue<int>q;
int read()
{
  int x=0,f=1;char ch=getchar();
  while(ch<'0'||ch>'9') {if(ch=='-')f=-1;ch=getchar();}
  while(ch>='0'&&ch<='9') x=x*10+ch-48,ch=getchar();
  return x*f;
}
void add(int u,int v,int x)
{
  e[++cut].v=v;e[cut].c=x;e[cut].next=head[u];head[u]=cut;
  e[++cut].v=u;e[cut].c=0;e[cut].next=head[v];head[v]=cut;
}
bool check(int i,int j,int k,int l)
{
  return sqrt((i-k)*(i-k)+(j-l)*(j-l))<=(double)d;
}
int judge(int x,int y)
{
  if (x<=d||n-x<d||y<=d||m-y<d) return 1;
  return 0;
}
void slove()
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
   for(int j=1;j<=m;j++)
   {
    if(!s[i][j]) continue;
    for(int k=1;k<=n;k++)
     for(int l=1;l<=m;l++)
     {
      if(!s[k][l]) continue;
      if(i==k&&j==l) continue;
      if(check(i,j,k,l)) 
       {
        add((i-1)*m+j+n*m,(k-1)*m+l,INF);
        add((k-1)*m+l+n*m,(i-1)*m+j,INF);
       }
     }
   }
  for(int i=1;i<=n;i++)
   for(int j=1;j<=m;j++)
    if(judge(i,j)) add((i-1)*m+j+n*m,n*m*2+1,INF);
}
bool bfs()
{
  memset(dis,-1,sizeof dis);
  q.push(0);dis[0]=0;
  while(!q.empty())
  {
    int u=q.front();q.pop();
    for(int i=head[u];i;i=e[i].next)
    {
      int v=e[i].v;
      if(dis[v]==-1&&e[i].c)
      {
        dis[v]=dis[u]+1;
        q.push(v);
      }
    }
  }
  return dis[n*m*2+1]!=-1;
}
int dfs(int u,int y)
{
  if(u==n*m*2+1) return y;
  int rest=0;
  for(int i=head[u];i&&rest<y;i=e[i].next)
  {
    int v=e[i].v;
    if(dis[v]==dis[u]+1&&e[i].c)
    {
      int x=dfs(v,min(e[i].c,y-rest));
      rest+=x;
      e[i].c-=x;
      e[i^1].c+=x;
    }
  }
  if(!rest) dis[u]=-1;
  return rest;
}
void dinic(int s,int t)
{
  while(bfs()) 
  ans+=dfs(0,INF);
  return ;
}
int main()
{
  n=read(),m=read(),d=read();
  for(int i=1;i<=n;i++)
   for(int j=1;j<=m;j++)
   {
    cin>>s[i][j];s[i][j]-='0';
    if(s[i][j]) add((i-1)*m+j,(i-1)*m+j+n*m,s[i][j]);
   }
  for(int i=1;i<=n;i++)
   for(int j=1;j<=m;j++)
   {
    cin>>g[i][j];
    if(g[i][j]=='L') add(0,(i-1)*m+j,1),tot++;
   }
  slove();
  dinic(0,n*m*2+1);
  printf("%d",tot-ans);
  return 0;
}
posted @ 2017-02-08 17:12  nancheng58  阅读(56)  评论(0编辑  收藏