CF1030F Putting Boxes Together

CF1030F - Putting Boxes Together

题意:给定数轴上的n个物体,你要把第l个物体到第r个物体之间的所有物体挪到挨在一起,使得总消耗最小。带修。消耗是重量乘距离。

解:就是带权中位数。有个结论是一定有一个物体不动。还有一个结论是不动的物体左右两边权值和之差最小。

于是我们先找到那个不动位置,然后计算把别的挪过去的消耗。

找它就先查权值和,先+1然后除以2,然后找到那个位置。

计算消耗就维护一个全挪到最左最右的消耗,一个从最左最右散开的消耗,然后跟sum加加减减一下。不需要在线段树上维护很多东西。

 1 /** CF 1030F */
 2 #include <bits/stdc++.h>
 3 
 4 typedef long long LL;
 5 
 6 const int N = 200010, MO = 1e9 + 7;
 7 
 8 LL sum[N << 2], tr[N << 2], tl[N << 2], w[N];
 9 int X[N], xx, a[N], n;
 10 
 11 inline void Add(int &a, const int &b) {
 12   a += b;
 13   if(a >= MO) a -= MO;
 14   if(a < 0) a += MO;
 15   return;
 16 }
 17 
 18 struct TA {
 19   int ta[N];
 20   inline void add(int i, int v) {
 21     for(; i <= n; i += i & (-i)) {
 22       Add(ta[i], v);
 23     }
 24     return;
 25   }
 26   inline int ask(int i) {
 27     int ans = 0;
 28     for(; i; i -= i & (-i)) {
 29       Add(ans, ta[i]);
 30     }
 31     return ans;
 32   }
 33   inline int getSum(int l, int r) {
 34     return (ask(r) - ask(l - 1) + MO) % MO;
 35   }
 36 }ta1, ta2, ta3, ta4;
 37 
 38 inline void pushup(int l, int r, int o) {
 39   int ls = o << 1, rs = ls | 1, mid = (l + r) >> 1;
 40   sum[o] = sum[ls] + sum[rs];
 41   tl[o] = tl[ls] + tl[rs] + sum[rs] * (X[mid + 1] - X[l] - (mid - l + 1));
 42   tr[o] = tr[ls] + tr[rs] + sum[ls] * (X[r] - X[mid] - (r - mid));
 43   return;
 44 }
 45 
 46 void build(int l, int r, int o) {
 47   if(l == r) {
 48     sum[o] = w[r];
 49     return;
 50   }
 51   int mid = (l + r) >> 1;
 52   build(l, mid, o << 1);
 53   build(mid + 1, r, o << 1 | 1);
 54   pushup(l, r, o);
 55   return;
 56 }
 57 
 58 void change(int p, int v, int l, int r, int o) {
 59   if(l == r) {
 60     sum[o] = v;
 61     return;
 62   }
 63   int mid = (l + r) >> 1;
 64   if(p <= mid) {
 65     change(p, v, l, mid, o << 1);
 66   }
 67   else {
 68     change(p, v, mid + 1, r, o << 1 | 1);
 69   }
 70   pushup(l, r, o);
 71   return;
 72 }
 73 
 74 LL getSum(int L, int R, int l, int r, int o) {
 75   if(L <= l && r <= R) {
 76     return sum[o];
 77   }
 78   int mid = (l + r) >> 1;
 79   LL ans = 0;
 80   if(L <= mid) {
 81     ans = getSum(L, R, l, mid, o << 1);
 82   }
 83   if(mid < R) {
 84     ans += getSum(L, R, mid + 1, r, o << 1 | 1);
 85   }
 86   return ans;
 87 }
 88 
 89 int getPos(LL k, int l, int r ,int o) {
 90   if(l == r) {
 91     return r;
 92   }
 93   int mid = (l + r) >> 1;
 94   if(k <= sum[o << 1]) {
 95     return getPos(k, l, mid, o << 1);
 96   }
 97   else {
 98     return getPos(k - sum[o << 1], mid + 1, r, o << 1 | 1);
 99   }
100 }
101 
102 int Ask(int x, int y) {
103   LL sum = getSum(x, y, 1, n, 1);
104   LL sum2 = 0;
105   if(x > 1) sum2 = getSum(1, x - 1, 1, n, 1);
106   LL delta = sum2 + ((sum + 1) >> 1);
107   int p = getPos(delta, 1, n, 1);
108   int ans = 0;
109   if(x < p) {
110     LL Sum = getSum(x, p - 1, 1, n, 1) % MO;
111     Add(ans, ((LL)ta3.getSum(x, p - 1) - ta4.getSum(x, p - 1) - Sum * (X[n] - X[p] - (n - p)) % MO) % MO);
112   }
113   if(p < y) {
114     LL Sum = getSum(p + 1, y, 1, n, 1) % MO;
115     Add(ans, ((LL)ta1.getSum(p + 1, y) - ta2.getSum(p + 1, y) - Sum * (X[p] - X[1] - (p - 1))) % MO);
116     //printf("%d %d %lld * %d\n", ta1.getSum(p + 1, y), ta2.getSum(p + 1, y), Sum, (X[p] - X[1] - (p - 1)));
117   }
118   return ans;
119 }
120 
121 int main() {
122   
123   int q;
124   scanf("%d%d", &n, &q);
125   for(int i = 1; i <= n; i++) {
126     scanf("%d", &X[i]);
127   }
128   for(int i = 1; i <= n; i++) {
129     scanf("%lld", &w[i]);
130   }
131   build(1, n, 1);
132   for(int i = 1; i <= n; i++) {
133     LL c = w[i];
134     ta1.add(i, c * (X[i] - X[1]) % MO);
135     ta2.add(i, c * (i - 1) % MO);
136     ta3.add(i, c * (X[n] - X[i]) % MO);
137     ta4.add(i, c * (n - i) % MO);
138   }
139 
140   int x, y;
141   for(int i = 1; i <= q; i++) {
142     scanf("%d%d", &x, &y);
143     if(x < 0) {
144       x = -x;
145       change(x, y, 1, n, 1);
146       int dt = (y - w[x] + MO) % MO;
147       ta1.add(x, (LL)dt * (X[x] - X[1]) % MO);
148       ta2.add(x, (LL)dt * (x - 1) % MO);
149       ta3.add(x, (LL)dt * (X[n] - X[x]) % MO);
150       ta4.add(x, (LL)dt * (n - x) % MO);
151       w[x] = y;
152     }
153     else {
154       int ans = Ask(x, y);
155       printf("%d\n", ans);
156     }
157   }
158 
159   return 0;
160 }
AC代码

 

posted @ 2019-06-21 11:33  huyufeifei  阅读(...)  评论(...编辑  收藏