bzoj 4002: [JLOI2015]有意义的字符串

看到$\frac{b+\sqrt{d}}{2}$就想到$\frac{1+\sqrt{5}}{2}$是$x^2=x+1$的一个解。

于是模仿着这个化简发现它是$x^2=bx+\frac{d-b^2}{4}$的解,这个东西显然是可以矩乘的,然前两项并不是整数。

扒了眼题解,发现有个叫共轭根式的东西,形如$a+\sqrt{b}$和$a-\sqrt{b}$。

于是借助一下$\frac{b-\sqrt{d}}{2}$,显然它也是这个方程的解,而且它加$\frac{b+\sqrt{d}}{2}$是一个整数。

那我们令$f[i]=(\frac{b+\sqrt{d}}{2})^i+(\frac{b-\sqrt{d}}{2})^i=b*f[i-1]+\frac{d-b^2}{4}*f[i-2]$,手算出$f[0]$和$f[1]$。

最后判断一下需不需要-1就行啦。

 1 #include<iostream>
 2 #include<cstring>
 3 #include<algorithm>
 4 #include<cstdio>
 5 #include<cmath>
 6 #define int unsigned long long
 7 using namespace std;
 8 const int p = 7528443412579576937;
 9 int mul(int x,int y)
10 {
11   int lst=0;
12   while(y)
13   {
14     if(y&1)lst=(lst+x)%p;
15     y>>=1;
16     x=(x+x)%p;
17   }
18   return lst;
19 }
20 int b,d,n;
21 struct node
22 {
23   int v[3][3];
24   int n,m;
25   node()
26   {
27     memset(v,0,sizeof(v));
28   }
29   friend node operator * (const node &aa,const node &bb)
30   {
31     node c;c.n=aa.n;c.m=bb.m;
32     for(int i=1;i<=aa.m;i++)
33     {
34       for(int j=1;j<=aa.n;j++)
35       {
36         for(int k=1;k<=bb.m;k++)
37         {
38           c.v[j][k]=(c.v[j][k]+mul(aa.v[j][i],bb.v[i][k]))%p;
39         }
40       }
41     }
42     return c;
43   }
44 }chu,ce,now;
45 void pw()
46 {
47   n-=2;now=chu;
48   while(n)
49   {
50     if(n&1)now=now*chu;
51     n>>=1;
52     chu=chu*chu;
53   }
54   return ;
55 }
56 signed main()
57 {
58   scanf("%lld%lld%lld",&b,&d,&n);int t=n;
59   if(n==0)
60   {
61     puts("1");return 0;
62   }
63   if(n==1)
64   {
65     int tmp=(b+sqrt(d))/2;
66     printf("%llu",tmp);return 0;
67   }
68   chu.n=chu.m=2;
69   chu.v[1][2]=1;
70   chu.v[1][1]=b;
71   chu.v[2][1]=(d-b*b)/4;
72   ce.n=1;ce.m=2;
73   ce.v[1][1]=b;ce.v[1][2]=2;
74   pw();
75   ce=ce*now;
76   int tmp=ce.v[1][1];
77   if(d!=b*b&&t%2==0)tmp--;tmp=(tmp%p+p)%p;
78   printf("%llu\n",tmp);
79   return 0;
80 }

 

posted @ 2017-03-23 09:35  SD_le  阅读(230)  评论(0编辑  收藏  举报
重置按钮