C语言程序设计 选择排序简介

选择排序
选择排序是通过每一趟排序过程中从待排序记录中选择出关键字最小(大)的记录,将其依次放在数据表的最前或最后端的方法来实现整个数据表的有序排列。本节将介绍选择排序方法中最简单且最常用的简单选择排序。

选择排序基本思想
  第一趟排序在所有待排序的n个记录中选出关键字最小的记录,将它与数据表中的第一个记录交换位置,使关键字最小的记录处于数据表的最前端;第二趟在剩下的n-1个记录中再选出关键字最小的记录,将其与数据表中的第二个记录交换位置,使关键字次小的记录处于数据表的第二个位置;重复这样的操作,依次选出数据表中关键字第三小、第四小…的元素,将它们分别换到数据表的第三、第四…个位置上。排序共进行n-1趟,最终可实现数据表的升序排列。/*
//===========================================
// 简单选择排序
// Author:Eman Lee
// Date: 10/21/2007
//===========================================
*/
#include<stdio.h>
#define N 10

void Display(int *a, int n)
{
    int i;
    for (i = 0; i < n; i++) {
        printf("%d ", a[i]);
    }
    printf("\n");
}

void SelectionSort(int *a, int n)
{
    int i, j, index, value;

    for (i = 0; i < n - 1; i ++) {
        index = i;
        value = a[i];
        for (j = i + 1; j < n; j ++)
            if (value > a[j]) {
                index = j;
                value = a[j];
            }
        a[index] = a[i];
        a[i] = value;
        Display(a, n);
    }
}

void main()
{
    int a[N],i ;
    for(i=0;i<N;i++)
        a[i]=N-i;
    Display(a, N);
    SelectionSort(a, N);
}


posted @ 2008-04-28 10:06  emanlee  阅读(9326)  评论(3编辑  收藏