[bzoj1019]汉诺塔

定义g[i][j]表示i个盘子在j柱上最终会移到哪个柱子上,f[i][j]表示相对应的所需步数。
考虑转移,令k=g[i-1][j],第k根柱子最上面一个盘子在上一局已经移动6-j-k,因此这一步一定是将最大的盘子移到,总共移动f[i-1][j]+1步。
再移动f[i-1][k]步,如果g[i-1][j]=6-j-k,那么此时已经结束;如果g[i-1][k]=j,那么再将大盘子移动k柱,由于g[i-1][j]=k,因此再移f[i-1][j]+1步即可

 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 long long n,g[31][11],f[31][11];
 4 char s[11];
 5 int main(){
 6   scanf("%lld",&n);
 7   for(int i=0;i<6;i++){
 8     scanf("%s",s);
 9     if (!g[1][s[0]-'A'])g[1][s[0]-'A']=s[1]-'A'+1;
10   }
11   for(int i=0;i<3;i++)g[1][i]-=(f[1][i]=1);
12   for(int i=2;i<=n;i++)
13     for(int j=0;j<3;j++){
14       int k=g[i-1][j];
15       f[i][j]=f[i-1][j]+1+f[i-1][k];
16       if (g[i-1][k]==3-j-k)g[i][j]=3-j-k;
17       else{
18         g[i][j]=k;
19         f[i][j]+=1+f[i-1][j];
20       }
21     }
22   printf("%lld",f[n][0]);
23 }
View Code

 

posted @ 2019-07-28 10:46  PYWBKTDA  阅读(39)  评论(0编辑  收藏