BZOJ 1016: [JSOI2008]最小生成树计数

http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=1016

题意:

 

思路:

一个无向图所有的最小生成树中某种权值的边的数目均相同。

引用一篇大牛的证明:

我们证明以下定理:一个无向图所有的最小生成树中某种权值的边的数目均相同。

开始时,每个点单独构成一个集合。

首先只考虑权值最小的边,将它们全部添加进图中,并去掉环,由于是全部尝试添加,那么只要是用这种权值的边能够连通的点,最终就一定能在一个集合中。

那么不管添加的是哪些边,最终形成的集合数都是一定的,且集合的划分情况一定相同。那么真正添加的边数也是相同的。因为每添加一条边集合的数目便减少1.

那么权值第二小的边呢?我们将之间得到的集合每个集合都缩为一个点,那么权值第二小的边就变成了当前权值最小的边,也有上述的结论。

因此每个阶段,添加的边数都是相同的。我们以权值划分阶段,那么也就意味着某种权值的边的数目是完全相同的。

 

所以先用克鲁斯卡尔算法计算一遍最小生成树,统计每一权值的边组需要加几条边,最后暴搜,乘法原理相乘即可。注意,要判断无法连通的情况。

 

 1 #include<iostream>
 2 #include<algorithm>
 3 #include<cstring>
 4 #include<cstdio>
 5 #include<sstream>
 6 #include<vector>
 7 #include<stack>
 8 #include<queue>
 9 #include<cmath>
 10 #include<map>
 11 #include<set>
 12 using namespace std;
 13 typedef long long ll;
 14 typedef pair<int,ll> pll;
 15 const int INF = 0x3f3f3f3f;
 16 const int maxn=10000+5;
 17 const int mod=31011;
 18 
 19 struct node
 20 {
 21   int u,v,w;
 22 }e[10*maxn];
 23 
 24 struct node2
 25 {
 26   int l,r;
 27   int c;
 28 }a[maxn];
 29 
 30 int n, m;
 31 int sum;
 32 int cnt,tot;
 33 int p[maxn];
 34 
 35 bool cmp(node a, node b)
 36 {
 37   return a.w<b.w;
 38 }
 39 
 40 int find(int x)
 41 {
 42   return x==p[x]?x:find(p[x]);
 43 }
 44 
 45 void dfs(int cur, int num ,int pos)
 46 {
 47   if(pos>a[cur].r)
 48   {
 49     if(num==a[cur].c) sum++;
 50     return;
 51   }
 52   int x=find(e[pos].u);
 53   int y=find(e[pos].v);
 54   if(x!=y)
 55   {
 56     p[x]=y;
 57     dfs(cur,num+1,pos+1);
 58     p[x]=x;
 59   }
 60   dfs(cur,num,pos+1);
 61 }
 62 
 63 int main()
 64 {
 65   //freopen("in.txt","r",stdin);
 66   while(~scanf("%d%d",&n,&m))
 67   {
 68     for(int i=1;i<=n;i++) p[i]=i;
 69     for(int i=1;i<=m;i++)
 70       scanf("%d%d%d",&e[i].u,&e[i].v,&e[i].w);
 71 
 72     sort(e+1,e+m+1,cmp);
 73     cnt=0; tot=0;
 74     for(int i=1;i<=m;i++)
 75     {
 76       if(e[i].w!=e[i-1].w)
 77       {
 78         a[++cnt].l=i;
 79         a[cnt-1].r=i-1;
 80         a[cnt].c=0;
 81       }
 82       int x=find(e[i].u);
 83       int y=find(e[i].v);
 84       if(x!=y)
 85       {
 86         p[x]=y;
 87         a[cnt].c++;
 88         tot++;
 89       }
 90     }
 91     a[cnt].r=m;
 92     
 93     if(tot!=n-1) //连不起来的情况
 94     {
 95       printf("0\n");
 96       continue;
 97     }
 98     
 99 
100     for(int i=1;i<=n;i++)  p[i]=i;
101     int ans=1;
102     for(int i=1;i<=cnt;i++)
103     {
104       sum=0;
105       dfs(i,0,a[i].l);
106       ans=(ans*sum)%mod;
107       for(int j=a[i].l;j<=a[i].r;j++)
108       {
109         int x=find(e[j].u);
110         int y=find(e[j].v);
111         if(x!=y) p[x]=y;
112       }
113     }
114     printf("%d\n",ans);
115   }
116   return 0;
117 }

 

posted @ 2017-08-12 08:40  、苏州城外的微笑  阅读(...)  评论(...编辑  收藏