Linux环境下安装配置Node.js(推荐)

1、在官网查看版本,LTS代表长期支持的版本

2、进入服务器

3、输入命令:·wget https://npm.taobao.org/mirrors/node/v8.9.3/node-v8.9.3-linux-x64.tar.xz

                        ·xz -d node-v8.9.3-linux-x64.tar.xz  或者  tar -xzvf node-v8.9.3-linux-x64.tar.gz

                      ·tar -xvf node-v8.9.3-linux-x64.tar

                     ·ln -s /root/node-v8.9.3-linux-x64/bin/node /usr/local/bin/node

                     ·ln -s /root/node-v8.9.3-linux-x64/bin/npm /usr/local/bin/npm

(提示:最后两步需要在根目录执行)

 

 

4、输入命令:node -v  出现版本号即安装成功

                       npm -v   出现版本号即安装成功

 

 

5、通过cnpm命令安装包都会通过淘宝镜像NPM下载,速度会更快。

npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org
这里同样需要安装软连接:
ln -s /root/node-v8.9.3-linux-x64/bin/cnpm /usr/local/bin/cnpm

到此安装完成,希望有所帮助。

顺便说一下,启动node推荐使用pm2启动,不然服务器断了连接服务就停止了。常规安装方式

cnpm i pm2 -g

同样需要建立软连接:ln -s /root/node-v8.9.3-linux-x64/bin/pm2 /usr/local/bin/pm2

pm2的使用可以参考官网 http://pm2.keymetrics.io/

 如有问题,欢迎联系我。

QQ:412606846(微信同号)

如有帮助,还烦请点个推荐,感激不尽。

       

 

posted @ 2017-12-11 15:29  朱大大  阅读(16393)  评论(0编辑  收藏  举报