Swift 4 Hex Color

上点干货,写个extension, 可以通过hex值去设置Color,以及通过UIColor的color case 去得到hex值。

extension UIColor {

    var toHexString: String {
        var r: CGFloat = 0
        var g: CGFloat = 0
        var b: CGFloat = 0
        var a: CGFloat = 0
        
        self.getRed(&r, green: &g, blue: &b, alpha: &a)
        
        return String(
            format: "%02X%02X%02X",
            Int(r * 0xff),
            Int(g * 0xff),
            Int(b * 0xff)
        )
    }

convenience init(hex: String) {
        let scanner = Scanner(string: hex)
        scanner.scanLocation = 0
        
        var rgbValue: UInt64 = 0
        
        scanner.scanHexInt64(&rgbValue)
        
        let r = (rgbValue & 0xff0000) >> 16
        let g = (rgbValue & 0xff00) >> 8
        let b = rgbValue & 0xff
        
        self.init(
            red: CGFloat(r) / 0xff,
            green: CGFloat(g) / 0xff,
            blue: CGFloat(b) / 0xff, alpha: 1
        )
    }

}

//use example:

let color = UIColor.red

let hex = color.toHexString
// hex == "FF0000"


let color = UIColor(hex: "ff0000")
//color == UIColor.red

posted @ 2017-10-25 16:50  0x5f375a86  阅读(2650)  评论(0编辑  收藏  举报