jQuery - 设置内容和属性

设置内容 - text()、html() 以及 val()

我们将使用前一章中的三个相同的方法来设置内容:

  • text() - 设置或返回所选元素的文本内容
  • html() - 设置或返回所选元素的内容(包括 HTML 标记)
  • val() - 设置或返回表单字段的值

下面的例子演示如何通过 text()、html() 以及 val() 方法来设置内容:

 

 

点击后分别显示

 

 

 

设置属性 - attr()

jQuery attr() 方法也用于设置/改变属性值。

下面的例子演示如何改变(设置)链接中 href 属性的值:

 

posted on 2016-10-24 14:19  星河赵  阅读(478)  评论(0编辑  收藏  举报

导航