Mac 开发必备 利器 iterm2 oh-my-zsh

 

推荐终端神器 iterm2 以及 oh-my-zsh,可以研究一下怎么用,好的开发环境是可以提高效率的,以及alias 的使用。

https://www.zhihu.com/question/27447370

 

https://segmentfault.com/a/1190000014992947

https://www.jianshu.com/p/9e8788be6bfc

posted on 2019-02-23 22:47  星河赵  阅读(198)  评论(0编辑  收藏  举报

导航