c#-二分查找-算法

折半搜索,也称二分查找算法二分搜索,是一种在有序数组中查找某一特定元素的搜索算法

A 搜素过程从数组的中间元素开始,如果中间元素正好是要查找的元素,则搜素过程结束;

B 如果某一特定元素大于或者小于中间元素,则在数组大于或小于中间元素的那一半中查找,而且跟开始一样从中间元素开始比较。

C 如果在某一步骤数组为空,则代表找不到。这种搜索算法每一次比较都使搜索范围缩小一半。

时间复杂度折半搜索每次把搜索区域减少一半,时间复杂度为O\left( \log n \right)

(n代表集合中元素的个数)空间复杂度O\left( 1 \right)

  

    /// <summary>
    /// 二分查找
    /// </summary>
    /// <param name="arr"></param>
    /// <param name="low">开始索引 0</param>
    /// <param name="high">结束索引 </param>
    /// <param name="key">要查找的对象</param>
    /// <returns></returns>
    public static int BinarySearch(int[] arr, int low, int high, int key)
    {
      int mid = (low + high) / 2;
      if (low > high)
        return -1;
      else
      {
        if (arr[mid] == key)
          return mid;
        else if (arr[mid] > key)
          return BinarySearch(arr, low, mid - 1, key);
        else
          return BinarySearch(arr, mid + 1, high, key);
      }
    }

 

 

实例:

int[] y = new int[] {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 };
int rr = BinarySearch(y, 0, y.Length - 1, 13);
Console.Write(rr);  //12

 

 

 

posted @ 2013-09-06 17:44  曾祥展  阅读(10954)  评论(1编辑  收藏  举报