python查找算法的实现-二分法

1.算法:(设查找的数组期间为array[low, high])

(1)确定该期间的中间位置K
(2)将查找的值T与array[k]比较。若相等,查找成功返回此位置;否则确定新的查找区域,继续二分查找。区域确定如下:
a.array[k]>T 由数组的有序性可知array[k,k+1,……,high]>T;故新的区间为array[low,……,K-1]
b.array[k]<T 类似上面查找区间为array[k+1,……,high]。每一次查找与中间值比较,可以确定是否查找成功,不成功当前查找区间缩小一半。递归找,即可。

2.python代码:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

def BinarySearch(array,t):
  low = 0
  height = len(array)-1
  while low < height:
    mid = (low+height)/2
    if array[mid] < t:
      low = mid + 1

    elif array[mid] > t:
      height = mid - 1

    else:
      return array[mid]

  return -1


if __name__ == "__main__":
  print BinarySearch([1,2,3,34,56,57,78,87],57)

结果:57

3.时间复杂度:O(log2n);

注意:二分查找的前提必须待查找的序列有序。

posted @ 2013-11-11 18:05  yupeng  阅读(...)  评论(... 编辑 收藏