python 数据结构之单链表的实现

链表的定义:

 链表(linked list)是由一组被称为结点的数据元素组成的数据结构,每个结点都包含结点本身的信息和指向下一个结点的地址。由于每个结点都包含了可以链接起来的地址信息,所以用一个变量就能够访问整个结点序列。也就是说,结点包含两部分信息:一部分用于存储数据元素的值,称为信息域;另一部分用于存储下一个数据元素地址的指针,称为指针域。链表中的第一个结点的地址存储在一个单独的结点中,称为头结点或首结点。链表中的最后一个结点没有后继元素,其指针域为空。 

如下图所示:

 

单链表的结构:

单链表的插入和删除示意图:

 

python实现代码:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

class Node(object):
  def __init__(self,val,p=0):
    self.data = val
    self.next = p

class LinkList(object):
  def __init__(self):
    self.head = 0

  def __getitem__(self, key):

    if self.is_empty():
      print 'linklist is empty.'
      return

    elif key <0 or key > self.getlength():
      print 'the given key is error'
      return

    else:
      return self.getitem(key)  def __setitem__(self, key, value):

    if self.is_empty():
      print 'linklist is empty.'
      return

    elif key <0 or key > self.getlength():
      print 'the given key is error'
      return

    else:
      self.delete(key)
      return self.insert(key)

  def initlist(self,data):

    self.head = Node(data[0])

    p = self.head

    for i in data[1:]:
      node = Node(i)
      p.next = node
      p = p.next

  def getlength(self):

    p = self.head
    length = 0
    while p!=0:
      length+=1
      p = p.next

    return length

  def is_empty(self):

    if self.getlength() ==0:
      return True
    else:
      return False

  def clear(self):

    self.head = 0


  def append(self,item):

    q = Node(item)
    if self.head ==0:
      self.head = q
    else:
      p = self.head
      while p.next!=0:
        p = p.next
      p.next = q


  def getitem(self,index):

    if self.is_empty():
      print 'Linklist is empty.'
      return
    j = 0
    p = self.head

    while p.next!=0 and j <index:
      p = p.next
      j+=1

    if j ==index:
      return p.data

    else:

      print 'target is not exist!'

  def insert(self,index,item):

    if self.is_empty() or index<0 or index >self.getlength():
      print 'Linklist is empty.'
      return

    if index ==0:
      q = Node(item,self.head)

      self.head = q

    p = self.head
    post = self.head
    j = 0
    while p.next!=0 and j<index:
      post = p
      p = p.next
      j+=1

    if index ==j:
      q = Node(item,p)
      post.next = q
      q.next = p


  def delete(self,index):

    if self.is_empty() or index<0 or index >self.getlength():
      print 'Linklist is empty.'
      return

    if index ==0:
      q = Node(item,self.head)

      self.head = q

    p = self.head
    post = self.head
    j = 0
    while p.next!=0 and j<index:
      post = p
      p = p.next
      j+=1

    if index ==j:
      post.next = p.next

  def index(self,value):

    if self.is_empty():
      print 'Linklist is empty.'
      return

    p = self.head
    i = 0
    while p.next!=0 and not p.data ==value:
      p = p.next
      i+=1

    if p.data == value:
      return i
    else:
      return -1


l = LinkList()
l.initlist([1,2,3,4,5])
print l.getitem(4)
l.append(6)
print l.getitem(5)

l.insert(4,40)
print l.getitem(3)
print l.getitem(4)
print l.getitem(5)

l.delete(5)
print l.getitem(5)

l.index(5)

结果:

5
6
4
40
5
6

posted @ 2013-11-08 10:17  yupeng  阅读(75943)  评论(3编辑  收藏  举报