POJ1577(二叉树)

解题思路:本题考察的是数据结构二叉树那块的知识,题目让求二叉树的先根遍历,可以通过递归简单实现,关键在于如何构建二叉树,这的确实是难点。注意:根据字母表顺序,左子树上的任意结点字母都在根结点前面,而右子树上的任意结点字母都在根结点后面。其中输入数据很独特,首行把二叉树的所有叶子结点列出来组成一个字符串,然后从去掉叶子结点后所形成的新二叉树中再找叶子结点,再组成一个字符串,依次进行下去,直到剩下一个根结点为止。可以把输入数据保存在一个二维字符数组里面,然后建立一个结构体储存二叉树的结点与左右孩子信息。
View Code
 1 #include<iostream>
 2 #include<cstdio>
 3 #include<cstring>
 4 using namespace std;
 5 struct node{
 6     char c;
 7     int lchild,rchild;
 8 }tree[30];
 9 
10 char str[100][27];
11 int n;
12 int add(int i,char ch)
13 {
14     if(ch<tree[i].c)
15     {
16        if(tree[i].lchild==0)
17        {
18            tree[n].c=ch;
19            tree[i].lchild=n++;
20            return 0;
21        }
22        else add(tree[i].lchild,ch);
23     }
24     else{
25         if(tree[i].rchild==0)
26         {
27             tree[n].c=ch;
28             tree[i].rchild=n++;
29             return 0;
30         }
31         else add(tree[i].rchild,ch);
32     }
33     return 0;
34 }
35 
36 void print(int i)
37 {
38     cout<<tree[i].c;
39     if(tree[i].lchild) print(tree[i].lchild);
40     if(tree[i].rchild) print(tree[i].rchild);
41 }
42 
43 int main()
44 {
45     int i,j,count;
46     while(cin>>str[0])
47     {
48         count=0;
49         if(str[0][0]=='$'break;
50         while(str[count][0]>='A'&&str[count][0]<='Z')
51         {
52             cin>>str[++count];
53         }
54         count--;
55         memset(tree,0,sizeof(tree));
56         n=0;
57         tree[n++].c=str[count][0];
58         for(i=count-1;i>=0;i--)
59         {
60             for(j=0;j<strlen(str[i]);j++)
61                 add(0,str[i][j]);
62         }
63         print(0);
64         cout<<endl;
65     }
66     return 0;
67 }
posted @ 2012-04-03 09:49  笑巧  阅读(2405)  评论(0编辑  收藏  举报