Spark RDD编程

1.准备文本文件
从文件创建RDD lines=sc.textFile()
筛选出含某个单词的行 lines.filter()
lambda 参数:条件表达式

 

2.生成单词的列表
从列表创建RDD words=sc.parallelize()
筛选出长度大于2 的单词 words.filter()

 

3. 筛选出的单词RDD,映射为(单词,1)键值对。 words.map()

 

posted @ 2021-03-27 22:19  Ling3  阅读(19)  评论(0编辑  收藏  举报