DDD

https://blog.csdn.net/hz_940611/category_9440075.html

 

 

领域模型的落地问题,研究了github上几个开源案例(https://github.com/ddd-by-examples/library.git,https://github.com/agiledon/payroll-ddd.git ,https://github.com/citerus/dddsample-core.git ,https://github.com/agiledon/eas-ddd.git ),前面eas-ddd是张逸搞的菱形架构在代码层面的落地,目前看逻辑比较清晰,下周再看看赵彦峰的案例。

posted @ 2021-02-19 14:24  姚春辉  阅读(300)  评论(0编辑  收藏  举报