Server.Transfer 在两个窗体之间传递参数用法

Server.Transfer可用于两个窗体之间传递参数

 

例子:从订单列表页生成订货单,传递多个订单ID到订货单生成页面

 

订单列表页面前台代码:

 

 

后台代码:

 

 

 

接收页面后台代码:

 

 

然后可根据传过来的参数继续下一步操作

 

 

posted @ 2010-08-15 22:44  yan_xiaodi  阅读(...)  评论(...编辑  收藏