1 #include<cstdio>
 2 #include<cstring>
 3 #include<iostream>
 4 #define M 20005
 5 #define N 2005
 6 using namespace std;
 7 int T,n,m,head[N],next[100*M],u[100*M],x[M],y[M],pos[N],cnt,tot,c[N],dfn[N],low[N],f[N],tim,t,z[M],sum,shu[M];
 8 void tarjan(int x)
 9 {
10   f[x]=1;z[++t]=x;
11   low[x]=dfn[x]=++tim;
12   for(int i=head[x];i;i=next[i])
13     if(!dfn[u[i]])
14       tarjan(u[i]),low[x]=min(low[x],low[u[i]]);
15     else if(f[u[i]])
16       low[x]=min(low[x],dfn[u[i]]);
17   int now=-1;
18   if(low[x]==dfn[x])
19   {
20     sum++;
21     while(now!=x)
22     {
23       now=z[t--];f[now]=0;
24       shu[now]=sum;
25     }
26   }
27 }
28 void jia(int a1,int a2)
29 {
30   cnt++;
31   next[cnt]=head[a1];
32   head[a1]=cnt;
33   u[cnt]=a2;
34 }
35 bool pan()
36 {
37   for(int i=1;i<=m;i++)
38    if(shu[2*i]==shu[2*i-1])
39     return 0;
40   return 1;
41 }
42 int main()
43 {
44   scanf("%d",&T);
45   for(;T;T--)
46    {
47     scanf("%d%d",&n,&m);
48     for(int i=1;i<=m;i++)
49      scanf("%d%d",&x[i],&y[i]);
50     memset(head,0,sizeof(head));
51     sum=cnt=tim=0;
52     memset(dfn,0,sizeof(dfn));
53     memset(low,0,sizeof(low));
54     for(int i=1;i<=n;i++)
55      scanf("%d",&c[i]);
56     if(m>3*n-6)
57      {
58       printf("NO\n");
59       continue;
60      }
61     tot=0;
62     for(int i=1;i<=n;i++)
63      pos[c[i]]=i;
64     for(int i=1;i<=m;i++)
65      {
66       x[i]=pos[x[i]];
67       y[i]=pos[y[i]];
68       if(x[i]>y[i])
69        swap(x[i],y[i]);
70       if(y[i]-x[i]==1||(y[i]==n&&x[i]==1))
71        continue;
72       tot++;
73       x[tot]=x[i];
74       y[tot]=y[i];
75      }
76     m=tot;
77     for(int i=1;i<=m;i++)
78      for(int j=i+1;j<=m;j++)
79       if((x[i]<x[j]&&x[j]<y[i]&&y[i]<y[j])||(x[j]<x[i]&&x[i]<y[j]&&y[j]<y[i]))
80        {
81         jia(i*2,j*2-1);
82         jia(j*2-1,i*2);
83         jia(i*2-1,j*2);
84         jia(j*2,i*2-1);
85        }
86     for(int i=1;i<=2*m;i++)
87      if(!dfn[i])
88       tarjan(i); 
89     if(pan())
90      printf("YES\n");
91     else
92      printf("NO\n");
93    }
94   return 0;
95 }

平面图在环内顶多有n-3条,环外顶多有n-3条,环上n条,所以超过3*n-6条边一定不是平面图,然后把所有的边按哈密尔顿重新编号,判断是否相交,相交的话一定一条在外,一条在内,

这样就变成了2-set问题,用tarjin跑。

posted on 2016-03-18 06:30  xiyuedong  阅读(131)  评论(0编辑  收藏  举报