golang使用chan注意事项

背景

最近老代码中遇到的一个问题,表现为:

  • goroutine数量在高峰期上涨,上涨后平峰期将不下来。也就是goroutine泄露
  • 使用pprof看,进程堵塞在chan

chan的使用经验

  • 在使用chan时,需要注意堵塞问题
  • chan做为参数传递时,每个接收方都需要注意chan可能的堵塞(否则chan可能无法自动回收,导致gorutine无法结束)
  • chan对应剩余buff为0时,则堵塞到有buffer, 或者超时
  • chan应该总是和超时机制配合使用

示例代码

package main

import (
	"flag"
	"log"
	"net/http"
	_ "net/http/pprof"
	"time"
	"fmt"
)

func demo (){
	ch := make(chan int)	//1
	//ch := make(chan int, 1)	//2
	go func() {  //写chan
		time.Sleep(2 * time.Second)
		ch <- 0	//执行完成
	}()

	select {
	case <-ch:	//读chan
		fmt.Printf("exec success\n")
		return
	case <- time.After(1 *time.Second):
		fmt.Printf("exec timeout\n")
		return
	}
}

func main() {
	flag.Parse()

	go func() {
		log.Println(http.ListenAndServe("localhost:8080", nil))
	}()

	for i := 0; i < 400; i++ {
		go demo()
	}
	
	fmt.Printf("sleep 1hour")
	time.Sleep(60 * time.Minute)
}

可以使用http://localhost:8080/debug/pprof/goroutine?debug=1查看

上面代码在(1)打开时,发生goroutine泄漏

上面代码在(2) 打开时,未发生goroutine泄漏

posted on 2019-04-25 08:27  旭东的博客  阅读(...)  评论(...编辑  收藏

导航