node 升级导致Node Sass 冲突问题

今天把node.js 从  v12.16.3 升级到  v16.14.2 然后原来的程序系统出现了这个问题

 

 先删除 

npm uninstall node-sass 

cnpm uninstall node-sass 

 

然后安装与node   v16.14.2  版本相匹配的 node sass  6.0

cnpm install node-sass@6.0.1

 

然后调整系统中样式

把/deep/ 改成 ::v-deep 就可以了

 

查看对应版本

https://github.com/sass/node-sass/releases

 

posted @ 2022-03-22 14:51  剧里局外  阅读(128)  评论(0编辑  收藏  举报