[bzoj1692][队列变换]

题目链接

思路

首先肯定想到贪心,从队尾和队首取更小的那个。
但是如果遇到队尾和队首一样大的情况呢,总不能再挨个往前比较。所以就把整个字符串倒过来再挂到现在字符串的后面,也就是把当前字符串对称过去。然后求出后缀数组,给每个后缀都求个排名。然后每次取得时候取排名更小的就行了。
注意这个题的输出格式,每80个字符输出为一行。

代码

#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<cmath>
#include<ctime>
#include<bitset>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N = 60000 + 100;
ll read() {
  ll x=0,f=1;char c=getchar();
  while(c<'0'||c>'9') {
   if(c=='-') f=-1;
   c=getchar();
  }
  while(c>='0'&&c<='9') {
   x=x*10+c-'0';
   c=getchar();
  }
  return x*f;
}
char s[N];
int n,m;
int x[N],c[N],y[N],sa[N],rk[N];
void get_sa() {
  for(int i = 1;i <= n;++i) ++c[x[i] = s[i]];
  for(int i = 2;i <= m;++i) c[i] += c[i - 1];
  for(int i = n;i >= 1;--i) sa[c[x[i]]--] = i;
  for(int k = 1;k <= n;k <<= 1) {
   int num = 0;
   for(int i = n - k + 1;i <= n;++i) y[++num] = i;
   for(int i = 1;i <= n;++i) if(sa[i] > k) y[++num] = sa[i] - k;
   for(int i = 1;i <= m;++i) c[i] = 0;
   for(int i = 1;i <= n;++i) ++c[x[i]];
   for(int i = 2;i <= m;++i) c[i] += c[i - 1];
   for(int i = n;i >= 1;--i) sa[c[x[y[i]]]--] = y[i],y[i] = 0;
   swap(x,y);
   num = 1;
   x[sa[1]] = 1;
   for(int i = 2;i <= n;++i)
     x[sa[i]] = y[sa[i]] == y[sa[i - 1]] && y[sa[i] + k] == y[sa[i - 1] + k] ? num : ++num;
   if(num >= n) break;
   m = num;
  }
  for(int i = 1;i <= n;++i) rk[sa[i]] = i;
}
char ans[N];
int anss;
int main() {

  int len = n = read();
  char z;
  for(int i = 1;i <= n;++i) {
   z = getchar();
   while(z < 'A' || z > 'Z') z = getchar();
   s[i] = s[n * 2 - i + 1] = z;
  }
  n *= 2;
  m = 'Z';
  get_sa();
  int l = 1,r = len + 1;
  while(l + r - len - 2 < len) {
   if(rk[l] < rk[r] || r > n) 
     ans[++anss] = s[l++];
   else ans[++anss] = s[r++];
  }
  for(int i = 1;i <= anss;++i) {
   putchar(ans[i]);
   if(i % 80 == 0) puts("");
  }
  return 0;
}

一言

一个始终不被善待的人,最能识别善良,也最珍惜善良。

posted @ 2018-12-19 22:18  wxyww  阅读(157)  评论(0编辑  收藏  举报