bzoj 1012

Bzoj 1012 [jsoi2008]最大数maxnumber

题目大意:维护一个队列,每次往队尾加一个数或者一个询问(末尾的l个数中的最大值是多少)

解:我是用树状数组维护最大值,我沙茶地把lowbit(x)-1写成了lowbit(x-1),wa了若干次还以为是自己写错了。本题线段树亦可,然后还有一种单调队列+并茶几的算法,这个可用于离线的rmq问题,复杂度O(n),下面分段说。

 

因为这个队列只会往后增加而不会减小,有一个单调队列的性质(维护单调递减),f[i]表示从第i个数到末尾的最大的数的下标,然后不断把这些最小的数连向他后面的最大的数即可。

 

挺囧的是线段树参考了别人的程序,查了老半天说我擦a不了,原来人家根本不是点树= =,还是自己理解自己写好。

树状数组
 1 //bzoj 1012
 2 const
 3     maxm=211111;
 4     inf='1.txt';
 5 var
 6     tree, a: array[0..maxm]of longint;
 7     t, m, d, tot: longint;
 8 function lowbit(x: longint): longint;
 9 begin exit(x and (-x)); end;
10 
11 procedure init;
12 begin
13  fillchar(tree, sizeof(tree), 0);
14  fillchar(a, sizeof(a), 0);
15  tot := 0; t := 0;
16  readln(m, d);
17 end;
18 
19 function find(start, l: longint): longint;
20 var
21     i, tmp, ed: longint;
22 begin
23  if start=0 then exit(0);
24  tmp := 0; i := start;
25  ed := start-l+1;
26  while (i>=ed)and(i>0) do begin
27   if a[i]>tmp then tmp := a[i];
28   dec(i);
29   while (i-lowbit(i)>=ed)and(i>0) do begin
30    if tree[i]>tmp then tmp := tree[i];
31    i := i - lowbit(i);
32   end;
33  end;
34  find := tmp;
35 end;
36 
37 procedure main;
38 var
39     i, l, tmp: longint;
40     n: int64;
41     c: char;
42 begin
43  for i := 1 to m do begin
44   read(c);
45   if c='A' then begin
46    readln(n);
47    n := (t + n) mod d;
48    inc(tot);
49    a[tot] := longint(n);
50    tmp := find(tot-1, lowbit(tot)-1);
51    if tmp>a[tot] then tree[tot] := tmp
52     else tree[tot] := a[tot];
53   end
54   else begin
55    readln(l);
56    t := find(tot, l);
57    writeln(t);
58   end;
59  end;
60 end;
61 
62 begin
63  assign(input,inf); reset(input);
64  init;
65  main;
66 end.
线段树
 1 //bzoj 1012
 2 const
 3     maxn=211111;
 4     inf='1.txt';
 5 type
 6     type_node=record
 7      l, r, mid, st, ed, max: longint;
 8     end;
 9 var
10     tree: array[0..maxn*4]of type_node;
11     m, d, t, tot: longint;
12 procedure build(b, e, k: longint);
13 begin
14  with tree[k] do begin
15   st := b; ed := e; mid := (st+ed)>>1;
16   if st=ed then exit;
17   l := k << 1; build(st, mid, l);
18   r := l + 1; build(mid+1, ed, r);
19  end;
20 end;
21 
22 procedure init;
23 begin
24  t := 0; tot := 0;
25  fillchar(tree, sizeof(tree), 0);
26  readln(m, d);
27  build(1, m, 1);
28 end;
29 
30 function _max(a, b: longint): longint;
31 begin if a>b then exit(a) else exit(b); end;
32 
33 procedure add(b, e, num, k: longint);
34 var
35     tmp: longint;
36 begin
37  with tree[k] do begin
38   if num>max then max := num;
39   if st=ed then exit;
40   if b<=mid then add(b, e, num, l);
41   if e>mid then add(b, e, num, r);
42  end;
43 end;
44 
45 function ask(b, e, k: longint): longint;
46 var
47     tmp: longint;
48 begin
49  with tree[k] do begin
50   if (b<=st)and(ed<=e) then exit(max);
51   tmp := 0; ask := 0;
52   if b<=mid then tmp := ask(b, e, l);
53   if e>mid then ask := ask(b, e, r);
54   if tmp>ask then ask := tmp;
55  end;
56 end;
57 
58 procedure main;
59 var
60     i, n, l: longint;
61     c: char;
62 begin
63  for i := 1 to m do begin
64   read(c);
65   if c='A' then begin
66    read(n ); inc(tot);
67    n := (n+t)mod d;
68    add(tot-1, tot, n, 1);
69   end
70   else begin
71    read(l);
72    t := ask(tot-l+1, tot, 1);
73    writeln(t);
74   end;
75   readln;
76  end;
77 end;
78 
79 begin
80  assign(input,inf); reset(input);
81  init;
82  main;
83 end.
单调队列+并查集
 1 //bzoj 1012
 2 const
 3     inf='1.txt';
 4     maxn=211111;
 5 var
 6     fa, a, d: array[0..maxn]of longint;
 7     t, m, mo, a_tot, d_tot: longint;
 8 function getfather(x: longint): longint;
 9 begin
10  if x=fa[x] then exit(x);
11  fa[x] := getfather(fa[x]);
12  exit(fa[x]);
13 end;
14 
15 procedure init;
16 begin
17  t := 0; a_tot := 0; d_tot := 0;
18  readln(m, mo);
19  fillchar(fa, sizeof(fa), 0);
20  fillchar(a, sizeof(a), 0);
21  fillchar(d, sizeof(d), 0);
22  a[0] := maxlongint;
23 end;
24 
25 procedure main;
26 var
27     i, l, n, w: longint;
28     c: char;
29 begin
30  for i := 1 to m do begin
31   read(c);
32   if c='A' then begin
33    read(n);
34    n := (n+t) mod mo;
35    inc(a_tot); a[a_tot] := n;
36    fa[a_tot] := a_tot;
37    while a[d[d_tot]] < a[a_tot] do begin
38     fa[d[d_tot]] := a_tot;
39     dec(d_tot);
40    end;
41    inc(d_tot); d[d_tot] := a_tot;
42   end
43   else begin
44    read(l);
45    w := getfather(a_tot-l+1);
46    t := a[w];
47    writeln(a[w]);
48   end;
49   readln;
50  end;
51 end;
52 
53 begin
54  assign(input,'1.txt'); reset(input);
55  init;
56  main;
57 end.
posted @ 2012-04-10 20:00  F.D.His.D  阅读(194)  评论(0编辑  收藏  举报