[BZOJ1052][HAOI2007]覆盖问题 二分+贪心

1052: [HAOI2007]覆盖问题

Time Limit: 10 Sec  Memory Limit: 162 MB Submit: 2053  Solved: 959 [Submit][Status][Discuss]

Description

 某人在山上种了N棵小树苗。冬天来了,温度急速下降,小树苗脆弱得不堪一击,于是树主人想用一些塑料薄
膜把这些小树遮盖起来,经过一番长久的思考,他决定用3个L*L的正方形塑料薄膜将小树遮起来。我们不妨将山建
立一个平面直角坐标系,设第i棵小树的坐标为(Xi,Yi),3个L*L的正方形的边要求平行与坐标轴,一个点如果在
正方形的边界上,也算作被覆盖。当然,我们希望塑料薄膜面积越小越好,即求L最小值。

Input

 第一行有一个正整数N,表示有多少棵树。接下来有N行,第i+1行有2个整数Xi,Yi,表示第i棵树的坐标,保证
不会有2个树的坐标相同。

Output

 一行,输出最小的L值。

Sample Input

4
0 1
0 -1
1 0
-1 0

Sample Output

1

HINT

100%的数据,N<=20000

 

 

用一个最小矩形框住所有点,L*L的矩形一定放在4角之一。

枚举第一个放的位置,去掉已覆盖的,从新画最小矩形。

再枚举第二个放的位置,去掉后判断剩下的点能否用一个L*L的矩形覆盖。

二分L。

 

 1 #include<iostream>
 2 #include<cstring>
 3 #include<cstdio>
 4 #include<cstdlib>
 5 #include<algorithm>
 6 using namespace std;
 7 int n;
 8 struct data {
 9   int x,y;
10 }a[20002];
11 int vis[20002];
12 int x1=2147483647,y1=2147483647,x2=-2147483640,y2=-2147483640;
13 void cut(int x,int y,int l) {
14   for(int i=1;i<=n;i++) if(a[i].x<=x+l&&a[i].x>=x&&a[i].y<=y+l&&a[i].y>=y) vis[i]=1;
15 }
16 void solve(int f,int l) {
17   if(f==1) {
18     int x=2147483647,y=2147483647;
19     for(int i=1;i<=n;i++) {
20       if(vis[i]) continue;
21       x=min(x,a[i].x);y=min(y,a[i].y);
22     }
23     cut(x,y,l);
24   }
25   if(f==2) {
26     int x=2147483647,y=-2147483640;
27     for(int i=1;i<=n;i++) {
28       if(vis[i]) continue;
29       x=min(x,a[i].x);y=max(y,a[i].y);
30     }
31     cut(x,y-l,l);
32   }
33   if(f==3) {
34     int x=-2147483640,y=-2147483640;
35     for(int i=1;i<=n;i++) {
36       if(vis[i]) continue;
37       x=max(x,a[i].x);y=max(y,a[i].y);
38     }
39     cut(x-l,y-l,l);
40   }
41   if(f==4) {
42     int x=-2147483647,y=2147483640;
43     for(int i=1;i<=n;i++) {
44       if(vis[i]) continue;
45       x=max(x,a[i].x);y=min(y,a[i].y);
46     }
47     cut(x-l,y,l);
48   }
49 }
50 bool check(int l) {
51   for(int i=1;i<=4;i++) {
52     for(int j=1;j<=4;j++) {
53       memset(vis,0,sizeof(vis));
54       solve(i,l);solve(j,l);
55       int xx1=2147483647,yy1=2147483647,xx2=-2147483640,yy2=-2147483640;
56       for(int i=1;i<=n;i++) {
57         if(vis[i])continue;
58         xx1=min(xx1,a[i].x);xx2=max(xx2,a[i].x);
59         yy1=min(yy1,a[i].y);yy2=max(yy2,a[i].y);
60       }
61       if(xx2-l<=xx1&&yy2-l<=yy1) return 1;
62     }
63   }
64   return 0;
65 }
66 int main() {
67   scanf("%d",&n);
68   for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d%d",&a[i].x,&a[i].y);
69   int l=1,r=2147483640;
70   while(l<=r) {
71     int mid=(l+r)>>1;
72     if(check(mid)) r=mid-1;
73     else l=mid+1;
74   }
75   printf("%d",l);
76 }
View Code

 

 

 

posted @ 2017-10-17 20:36  wls001  阅读(89)  评论(0编辑  收藏