Fork me on GitHub

POJ 2225 / ZOJ 1438 / UVA 1438 Asteroids --三维凸包,求多面体重心

题意: 两个凸多面体,可以任意摆放,最多贴着,问他们重心的最短距离。

解法: 由于给出的是凸多面体,先构出两个三维凸包,再求其重心,求重心仿照求三角形重心的方式,然后再求两个多面体的重心到每个多面体的各个面的最短距离,然后最短距离相加即为答案,因为显然贴着最优。

求三角形重心见此: http://www.cnblogs.com/whatbeg/p/4234518.html

代码:(模板借鉴网上模板)

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <cmath>
#include <algorithm>
#include <string>
#include <vector>
#include <set>
#define Mod 1000000007
#define eps 1e-8
#define lll __int64
#define ll long long
using namespace std;
#define N 100007
#define MAXV 505

//三维点
struct pt{
  double x, y, z;
  pt(){}
  pt(double _x, double _y, double _z): x(_x), y(_y), z(_z){}
  pt operator - (const pt p1){return pt(x - p1.x, y - p1.y, z - p1.z);}
  pt operator * (pt p){return pt(y*p.z-z*p.y, z*p.x-x*p.z, x*p.y-y*p.x);}    //叉乘
  double operator ^ (pt p){return x*p.x+y*p.y+z*p.z;}              //点乘
};

//pt operator - (const pt p,const pt p1){return pt(p.x - p1.x, p.y - p1.y, p.z - p1.z);}
//pt operator ** (pt p,pt p1){return pt(p.y*p1.z-p.z*p1.y, p.z*p1.x-p.x*p1.z, p.x*p1.y-p.y*p1.x);}    //叉乘
//double operator ^^ (pt p1,pt p){return p1.x*p.x+p1.y*p.y+p1.z*p.z;}

struct _3DCH{
  struct fac{
    int a, b, c;  //表示凸包一个面上三个点的编号
    bool ok;    //表示该面是否属于最终凸包中的面
  };

  int n;  //初始点数
  pt P[MAXV];  //初始点

  int cnt;  //凸包表面的三角形数
  fac F[MAXV*8]; //凸包表面的三角形

  int to[MAXV][MAXV];

  double vlen(pt a){return sqrt(a.x*a.x+a.y*a.y+a.z*a.z);}  //向量长度
  double area(pt a, pt b, pt c){return vlen((b-a)*(c-a));}  //三角形面积*2
  double volume(pt a, pt b, pt c, pt d){return (b-a)*(c-a)^(d-a);}  //四面体有向体积*6

  //正:点在面同向
  double ptof(pt &p, fac &f){
    pt m = P[f.b]-P[f.a], n = P[f.c]-P[f.a], t = p-P[f.a];
    return (m * n) ^ t;
  }
  pt pvec(fac s) {
    pt k1 = (P[s.a]-P[s.b]), k2 = (P[s.b]-P[s.c]);
    return (k1*k2);
  }
  double ptoplane(pt p,fac s){
    return fabs(pvec(s)^(p-P[s.a]))/vlen(pvec(s));
  }

  void deal(int p, int a, int b){
    int f = to[a][b];
    fac add;
    if (F[f].ok){
      if (ptof(P[p], F[f]) > eps)
        dfs(p, f);
      else{
        add.a = b, add.b = a, add.c = p, add.ok = 1;
        to[p][b] = to[a][p] = to[b][a] = cnt;
        F[cnt++] = add;
      }
    }
  }

  void dfs(int p, int cur){
    F[cur].ok = 0;
    deal(p, F[cur].b, F[cur].a);
    deal(p, F[cur].c, F[cur].b);
    deal(p, F[cur].a, F[cur].c);
  }

  bool same(int s, int t){
    pt &a = P[F[s].a], &b = P[F[s].b], &c = P[F[s].c];
    return fabs(volume(a, b, c, P[F[t].a])) < eps && fabs(volume(a, b, c, P[F[t].b])) < eps && fabs(volume(a, b, c, P[F[t].c])) < eps;
  }

  //构建三维凸包
  void construct(){
    cnt = 0;
    if (n < 4)
      return;

    /*********此段是为了保证前四个点不公面,若已保证,可去掉********/
    bool sb = 1;
    //使前两点不公点
    for (int i = 1; i < n; i++){
      if (vlen(P[0] - P[i]) > eps){
        swap(P[1], P[i]);
        sb = 0;
        break;
      }
    }
    if (sb)return;

    sb = 1;
    //使前三点不公线
    for (int i = 2; i < n; i++){
      if (vlen((P[0] - P[1]) * (P[1] - P[i])) > eps){
        swap(P[2], P[i]);
        sb = 0;
        break;
      }
    }
    if (sb)return;

    sb = 1;
    //使前四点不共面
    for (int i = 3; i < n; i++){
      if (fabs((P[0] - P[1]) * (P[1] - P[2]) ^ (P[0] - P[i])) > eps){
        swap(P[3], P[i]);
        sb = 0;
        break;
      }
    }
    if (sb)return;
    /*********此段是为了保证前四个点不公面********/


    fac add;
    for (int i = 0; i < 4; i++){
      add.a = (i+1)%4, add.b = (i+2)%4, add.c = (i+3)%4, add.ok = 1;
      if (ptof(P[i], add) > 0)
        swap(add.b, add.c);
      to[add.a][add.b] = to[add.b][add.c] = to[add.c][add.a] = cnt;
      F[cnt++] = add;
    }

    for (int i = 4; i < n; i++){
      for (int j = 0; j < cnt; j++){
        if (F[j].ok && ptof(P[i], F[j]) > eps){
          dfs(i, j);
          break;
        }
      }
    }
    int tmp = cnt;
    cnt = 0;
    for (int i = 0; i < tmp; i++){
      if (F[i].ok){
        F[cnt++] = F[i];
      }
    }
  }

  //表面积
  double area(){
    double ret = 0.0;
    for (int i = 0; i < cnt; i++){
      ret += area(P[F[i].a], P[F[i].b], P[F[i].c]);
    }
    return ret / 2.0;
  }

  //体积
  double volume(){
    pt O(0, 0, 0);
    double ret = 0.0;
    for (int i = 0; i < cnt; i++) {
      ret += volume(O, P[F[i].a], P[F[i].b], P[F[i].c]);
    }
    return fabs(ret / 6.0);
  }

  pt BaryCenter() {
    pt O(0, 0, 0);
    double ret = 0.0,sumvolume = 0.0, sumx = 0.0, sumy = 0.0, sumz = 0.0;
    for(int i=0;i<cnt;i++) {
      double Vol = volume(O, P[F[i].a], P[F[i].b], P[F[i].c]);
      sumvolume += Vol;
      sumx += (P[F[i].a].x + P[F[i].b].x + P[F[i].c].x)*Vol;
      sumy += (P[F[i].a].y + P[F[i].b].y + P[F[i].c].y)*Vol;
      sumz += (P[F[i].a].z + P[F[i].b].z + P[F[i].c].z)*Vol;
    }
    return pt(sumx/sumvolume/4, sumy/sumvolume/4, sumz/sumvolume/4);
  }

  //表面三角形数
  int facetCnt_tri(){
    return cnt;
  }

  //表面多边形数
  int facetCnt(){
    int ans = 0;
    for (int i = 0; i < cnt; i++){
      bool nb = 1;
      for (int j = 0; j < i; j++){
        if (same(i, j)){
          nb = 0;
          break;
        }
      }
      ans += nb;
    }
    return ans;
  }
};


_3DCH hull,hull2;  //内有大数组,不易放在函数内

int main()
{
  while (scanf("%d", &hull.n)!=EOF){
    for (int i = 0; i < hull.n; i++)
      scanf("%lf%lf%lf", &hull.P[i].x, &hull.P[i].y, &hull.P[i].z);
    hull.construct();
    pt bc1 = hull.BaryCenter();
    scanf("%d",&hull2.n);
    for (int i = 0; i < hull2.n; i++)
      scanf("%lf%lf%lf", &hull2.P[i].x, &hull2.P[i].y, &hull2.P[i].z);
    hull2.construct();
    pt bc2 = hull2.BaryCenter();
    //printf("BARY1: %.2f %.2f %.2f\n",bc1.x,bc1.y,bc1.z);
    //printf("BARY2: %.2f %.2f %.2f\n",bc2.x,bc2.y,bc2.z);
    double dis1 = Mod, dis2 = Mod;
    for (int i = 0; i < hull.cnt; i++)
      dis1 = min(dis1,fabs(hull.ptoplane(bc1,hull.F[i])));
    for (int i = 0; i < hull2.cnt; i++)
      dis2 = min(dis2,fabs(hull2.ptoplane(bc2,hull2.F[i])));
    printf("%.6f\n",dis1+dis2);
  }
  return 0;
}
View Code

 

posted @ 2015-03-05 23:04 whatbeg 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏