Fork me on GitHub

【ASC 23】G. ACdream 1429 Rectangular Polygon --DP

题意:有很多棍子,从棍子中选出两个棍子集合,使他们的和相等,求能取得的最多棍子数。

解法:容易看出有一个多阶段决策的过程,对于每个棍子,我们有 可以不选,或是选在第一个集合,或是选在第二个集合 这三种决策。因为两个集合最后的和要相等,那么令一个集合为正,另一个为负,那么最后和为0,我们用偏移0的量来作为状态之一。

dp[i][j]表示前 i 个 偏移量为 j 的最大棍子数,因为每根棍最长为200,所以偏移量最多为+-20000,所以在+-20000之间枚举,最多100*40000

代码:

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <cmath>
#include <algorithm>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;
#define N 30007

int dp[105][60004],path[105][60004];
int a[105];

int main()
{
  freopen("polygon.in","r",stdin);
  freopen("polygon.out","w",stdout);
  int n,i,j;
  while(scanf("%d",&n)!=EOF)
  {
    memset(dp,-1,sizeof(dp));
    int sum = 0;
    for(i=1;i<=n;i++) {
      scanf("%d",&a[i]);
      sum += a[i];
    }
    int low = N-sum, high = N+sum;
    dp[0][N] = 0;
    for(i=1;i<=n;i++) {
      for(j=low;j<=high;j++) {
        if(dp[i-1][j] != -1 && dp[i][j] < dp[i-1][j]) {
          dp[i][j] = dp[i-1][j];
          path[i][j] = j;
        }
        if(dp[i-1][j-a[i]] != -1 && dp[i][j] < dp[i-1][j-a[i]]+1) {
          dp[i][j] = dp[i-1][j-a[i]]+1;
          path[i][j] = j-a[i];
        }
        if(dp[i-1][j+a[i]] != -1 && dp[i][j] < dp[i-1][j+a[i]]+1) {
          dp[i][j] = dp[i-1][j+a[i]]+1;
          path[i][j] = j+a[i];
        }
      }
    }
    printf("%d\n",dp[n][N]);
    int now = N,pre;
    vector<int> UP,DOWN;
    for(i=n;i>=1;i--) {
      pre = path[i][now];
      if(now > pre) UP.push_back(now-pre);
      if(pre > now) DOWN.push_back(pre-now);
      now = pre;
    }
    int x = 0, y = 0;
    for(i=0;i<UP.size();i++) {
      printf("%d %d\n",x,y);
      x += UP[i];
      printf("%d %d\n",x,y);
      y++;
    }
    for(i=0;i<DOWN.size();i++) {
      printf("%d %d\n",x,y);
      x -= DOWN[i];
      printf("%d %d\n",x,y);
      y++;
    }
  }
  return 0;
}
View Code

 

posted @ 2015-03-05 23:08 whatbeg 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏