php实现快速排序

首先我们要理解一下快速排序的原理:找到当前数组中的任意一个元素(一般选择第一个元素),作为标准,新建两个空数组,遍历整个数组元素,

如果遍历到的元素比当前的元素要小,那么就放到左边的数组,否则放到右面的数组,然后再对新数组进行同样的操作,

不难发现,这里符合递归的原理,所以我们可以用递归来实现。

使用递归,则需要找到递归点和递归出口:

递归点:如果数组的元素大于1,就需要再进行分解,所以我们的递归点就是新构造的数组元素个数大于1

递归出口:我们什么时候不需要再对新数组不进行排序了呢?就是当数组元素个数变成1的时候,所以这就是我们的出口。

理解了原理,来看一下代码实现~

<?php
    //快速排序
    //待排序数组
    $arr=array(6,3,8,6,4,2,9,5,1);
    //函数实现快速排序
    function quick_sort($arr)
    {
        //判断参数是否是一个数组
        if(!is_array($arr)) return false;
        //递归出口:数组长度为1,直接返回数组
        $length=count($arr);
        if($length<=1) return $arr;
        //数组元素有多个,则定义两个空数组
        $left=$right=array();
        //使用for循环进行遍历,把第一个元素当做比较的对象
        for($i=1;$i<$length;$i++)
        {
            //判断当前元素的大小
            if($arr[$i]<$arr[0]){
                $left[]=$arr[$i];
            }else{
                $right[]=$arr[$i];
            }
        }
        //递归调用
        $left=quick_sort($left);
        $right=quick_sort($right);
        //将所有的结果合并
        return array_merge($left,array($arr[0]),$right);


        }
        //调用
        echo "<pre>";
        print_r(quick_sort($arr));

posted @ 2016-03-04 11:35 纯敬 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏