php实现二分查找法

二分查找法需要数组是一个有序的数组

假设我们的数组是一个递增的数组,首先我们需要找到数组的中间位置.

一。要知道中间位置就需要知道起始位置和结束位置,然后取出中间位置的值来和我们的值做对比。

二。如果中间值大于我们的给定值,说明我们的值在中间位置之前,此时需要再次二分,因为在中间之前,所以我们需要变的值是结束位置的值,此时结束位置的值应该是我们此时的中间位置。

三。反之,如果中间值小于我们给定的值,那么说明给定值在中间位置之后,此时需要再次将后一部分的值进行二分,因为在中间值之后,所以我们需要改变的值是开始位置的值,此时开始位置的值应该是我们此时的中间位置,直到我们找到指定值。

四。或者中间值等于最初的起始位置,或结束位置(此时说明给定值未找到),下面我们来用代码实现~

//循环实现

function getValue($num,$arr)

{

//查找数组的中间位置

$length=count($arr);

$start=0;

$end=$length;

$middle=floor(($start+$end)/2);

//循环判断

while($start>$end-1)

{

if($arr[middle]==$num)

{

return middle+1;

}elseif($arr[middle]<$num)

{

//如果当前要查找的值比当前数组的中间值还要打,那么意味着该值在数组的后半段

//所以起始位置变成当前的middle的值,end位置不变。

$start=$middle;

$middle=floor(($start+$end)/2);

}else{

//反之

$end=$middle;

$middle=floor(($start+$end)/2);

}}

return false;

}

 

//递归实现

/*
     * 从数组中获取元素值
     * @param1 int $num,要查找的目标值
     * @param2 array $arr,要查找的数组
     * @param3 int $start,查找的起始位置
     * @param4 int $end,查找的结束位置
     * @return mixed,找到了返回位置,没找到返回false
     */
     function getValue4($num,$arr,$start = 0,$end = 100){
        //采用二分法查找
        $middle = floor(($end + $start) / 2);

        //判断
        if($arr[$middle] == $num){
            //已经找到了,递归的出口
            return $middle + 1;
        }elseif($arr[$middle] < $num){
            //要查找的元素在数组的后半段
            $start = $middle + 1;
            //边界值
            if($start >= $end){
                //没有找到,但是已经超出边界值,递归出口
                return false;
            }
            //调用自己去查找:递归点
            return getValue4($num,$arr,$start,$end);    //getValue4($num,$arr,51,100)
        }else{
            //要查找的元素在数组的前半段
            $end = $middle - 1;
            //判断边界值
            if($end < 0)return false;

            //调用自己:递归点
            return getValue4($num,$arr,$start,$end);    //getValue4($num,$arr,0,49)
        }

        //都没有找到
        return false;
     }

posted @ 2016-02-22 12:07 纯敬 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏