域名扫描工具——单线程api接口版

import time, datetime
import requests
import logging


# http请求v2, headers单独传参
def http_request_v2(url, method="GET", headers={}, params=None, maxseconds=5):
  headers['User-Agent'] = 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0'
  attempts = 0
  maxtimes = 10
  success = False
  while attempts < maxtimes and not success:
    try:
      if method == "GET":
        response = requests.get(url, headers=headers, timeout=maxseconds)
      elif method == "POST":
        response = requests.post(url, data=params, headers=headers, timeout=maxseconds)
      elif method == "DELETE":
        response = requests.delete(url, data=params, headers=headers, timeout=maxseconds)
      # print(response.text)
      result = response.text
      if "<returncode>200</returncode>" in result:
        success = True
        return result

    except Exception as e:
      attempts += 1
      time.sleep(maxseconds * attempts)
      # print([datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'), attempts, url, method, params, repr(e)])
      if attempts == maxtimes:
        return
'''
地址:http://panda.www.net.cn/cgi-bin/check.cgi?area_domain=fangbei.org        

返回:
<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<property>
<returncode>200</returncode>
<key>fangbei.com</key>
<original>211 : Domain exists</original>
</property>

说明
returncode=200 表示接口返回成功
key=***.com表示当前check的域名
original=210 : Domain name is available   表示域名可以注册
original=211 : Domain name is not available 表示域名已经注册
original=212 : Domain name is invalid  表示域名参数传输错误
original=213 : Time out 查询超时
'''

pinyin = ['a', 'ai', 'an', 'ang', 'ao', 'ba', 'bai', 'ban', 'bang', 'bao', 'bei', 'ben', 'beng', 'bi', 'bian', 'biao', 'bie', 'bin', 'bing', 'bo', 'bu', 'ca', 'cai', 'can', 'cang', 'cao', 'ce', 'cen', 'ceng', 'cha', 'chai', 'chan', 'chang', 'chao', 'che', 'chen', 'cheng', 'chi', 'chong', 'chou', 'chu', 'chuan', 'chuang', 'chui', 'chun', 'chuo', 'ci', 'cong', 'cou', 'cu', 'cuan', 'cui', 'cun', 'cuo', 'da', 'dai', 'dan', 'dang', 'dao', 'de', 'deng', 'di', 'dia', 'dian', 'diao', 'die', 'ding', 'diu', 'dong', 'dou', 'du', 'duan', 'dui', 'dun', 'duo', 'e', 'en', 'er', 'fa', 'fan', 'fang', 'fei', 'fen', 'feng', 'fo', 'fou', 'fu', 'ga', 'gai', 'gan', 'gang', 'gao', 'ge', 'gei', 'gen', 'geng', 'gong', 'gou', 'gu', 'gua', 'guai', 'guan', 'guang', 'gui', 'gun', 'guo', 'ha', 'hai', 'han', 'hang', 'hao', 'he', 'hei', 'hen', 'heng', 'hong', 'hou', 'hu', 'hua', 'huai', 'huan', 'huang', 'hui', 'hun', 'huo', 'ji', 'jia', 'jian', 'jiang', 'jiao', 'jie', 'jin', 'jing', 'jiong', 'jiu', 'ju', 'juan', 'jue', 'ka', 'kai', 'kan', 'kang', 'kao', 'ke', 'ken', 'keng', 'kong', 'kou', 'ku', 'kua', 'kuai', 'kuan', 'kuang', 'kui', 'kun', 'kuo', 'la', 'lai', 'lan', 'lang', 'lao', 'le', 'lei', 'leng', 'li', 'lia', 'lian', 'liang', 'liao', 'lie', 'lin', 'ling', 'liu', 'lo', 'long', 'lou', 'lu', 'luan', 'lun', 'luo', 'lv', 'ma', 'mai', 'man', 'mang', 'mao', 'me', 'mei', 'men', 'meng', 'mi', 'mian', 'miao', 'mie', 'min', 'ming', 'miu', 'mo', 'mou', 'mu', 'na', 'nai', 'nan', 'nang', 'nao', 'ne', 'nei', 'nen', 'neng', 'ni', 'nian', 'niang', 'niao', 'nie', 'nin', 'ning', 'niu', 'nong', 'nou', 'nu', 'nuan', 'nuo', 'nv', 'o', 'ou', 'pa', 'pai', 'pan', 'pang', 'pao', 'pei', 'pen', 'peng', 'pi', 'pian', 'piao', 'pie', 'pin', 'ping', 'po', 'pou', 'pu', 'qi', 'qia', 'qian', 'qiang', 'qiao', 'qie', 'qin', 'qing', 'qiong', 'qiu', 'qu', 'quan', 'que', 'qun', 'ran', 'rang', 'rao', 're', 'ren', 'reng', 'ri', 'rong', 'rou', 'ru', 'ruan', 'rui', 'run', 'ruo', 'sa', 'sai', 'san', 'sang', 'sao', 'se', 'sen', 'seng', 'sha', 'shai', 'shan', 'shang', 'shao', 'she', 'shen', 'sheng', 'shi', 'shou', 'shu', 'shua', 'shuai', 'shuan', 'shuang', 'shui', 'shun', 'shuo', 'si', 'song', 'sou', 'su', 'suan', 'sui', 'sun', 'suo', 'ta', 'tai', 'tan', 'tang', 'tao', 'te', 'teng', 'ti', 'tian', 'tiao', 'tie', 'ting', 'tong', 'tou', 'tu', 'tuan', 'tui', 'tun', 'tuo', 'wa', 'wai', 'wan', 'wang', 'wei', 'wen', 'weng', 'wo', 'wu', 'xi', 'xia', 'xian', 'xiang', 'xiao', 'xie', 'xin', 'xing', 'xiong', 'xiu', 'xu', 'xuan', 'xue', 'xun', 'ya', 'yan', 'yang', 'yao', 'ye', 'yi', 'yin', 'ying', 'yo', 'yong', 'you', 'yu', 'yuan', 'yue', 'yun', 'za', 'zai', 'zan', 'zang', 'zao', 'ze', 'zei', 'zen', 'zeng', 'zha', 'zhai', 'zhan', 'zhang', 'zhao', 'zhe', 'zhen', 'zheng', 'zhi', 'zhong', 'zhou', 'zhu', 'zhua', 'zhuai', 'zhuan', 'zhuang', 'zhui', 'zhun', 'zhuo', 'zi', 'zong', 'zou', 'zu', 'zuan', 'zui', 'zun', 'zuo']

zimus = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z']

i = 0
fullname2 = (datetime.datetime.now().strftime('%Y%m%d')) + ".log"

# for py1 in range(10000):
  # print(py1)
for py1 in pinyin:
  for py2 in pinyin:
    for py3 in pinyin:
      i +=1

      domain = py1 + py2 + py3 + ".com"
      
      if py1 == py2 or py2 == py3 or py3 == py1:
        continue
        
      if len(domain) > 10:
        continue
        
      # print(domain)
      # # domain = str(py1) + ".net"

      url = "http://panda.www.net.cn/cgi-bin/check.cgi?area_domain=" + domain
      
      result = http_request_v2(url)

      if "200" in result and "210" in result:  
        message = str(i) + "\tOK" + "\t" + domain
        logging.basicConfig(filename=fullname2, level=logging.INFO, format='%(asctime)s %(message)s')
        logging.info(message)
        print("%s\t%s" % ((datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')), message))
      
      else:
        print(str(i) + "\tFAIL" + "\t" + domain)
        
      

 

posted @ 2022-08-28 11:06  方倍工作室  阅读(214)  评论(0编辑  收藏  举报