procedure TForm1.DBGrid1DrawColumnCell(Sender: TObject; const Rect: TRect;
 DataCol: Integer; Column: TColumn; State: TGridDrawState);
var
 i: Integer;
begin
 if gdSelected in State then
  Exit;
 // 定义表头的字体和背景颜色:
 for i := 0 to (Sender as TDBGrid).Columns.Count - 1 do
 begin
  (Sender as TDBGrid).Columns[i].Title.Font.Name := '宋体 '; // 字体
  (Sender as TDBGrid).Columns[i].Title.Font.Size := 9; // 字体大小
  (Sender as TDBGrid).Columns[i].Title.Font.Color := $000000FF; // 字体颜色 ( 红色 )
  (Sender as TDBGrid).Columns[i].Title.Color := $0000FF00; // 背景色 (绿色 )
 end;
 // 隔行改变网格背景色:
 if (Sender as TDBGrid).DataSource.DataSet.RecNo mod 2 = 0 then
  (Sender as TDBGrid).Canvas.Brush.Color := clInfoBk // 定义背景颜色
 else
  (Sender as TDBGrid).Canvas.Brush.Color := RGB(191, 255, 223); // 定义背景颜色
 // 定义网格线的颜色:
 TDBGrid(Sender).DefaultDrawColumnCell(Rect, DataCol, Column, State);
 with (Sender as TDBGrid).Canvas do // 画 cell 的边框
 begin
  Pen.Color := $00FF0000; // 定义画笔颜色 (蓝色 )
  MoveTo(Rect.Left, Rect.Bottom); // 画笔定位
  LineTo(Rect.Right, Rect.Bottom); // 画蓝色的横线
  Pen.Color := $0000FF00; // 定义画笔颜色 (绿色 )
  MoveTo(Rect.Right, Rect.Top); // 画笔定位
  LineTo(Rect.Right, Rect.Bottom); // 画绿色的竖线
 end;
end;