ffmpeg使用nvenc编码的结论记录

1 ,同码率下 速度比x264快很多,但是质量比不过,从字幕边缘可以看出来

2 ,涉及到 -vf "ass=1.ass" 做字幕内嵌,连编码速度的优势也没了

ffmpeg.exe -y -i "demo.mp4" -c:v h264_nvenc -preset llhq -bf 4 -b:v 400k -vf "ass=1.ass" -c:a copy "out.mp4"

于是内嵌字幕请直接使用x264

ffmpeg.exe  -y -i "demo.mp4" -c:v libx264 -preset veryslow -crf 24 -bf 6 -refs 6 -qcomp 0.5 -aq-mode 2 -aq-strength 0.8 -psy-rd 0.3:0 -deblock 1:1 -x264opts min-keyint=1 -vf "ass=1.ass" -c:a copy "out.mp4"

posted @ 2020-12-14 20:53  鱼肉真好吃  阅读(429)  评论(0编辑  收藏  举报