[Go] Golang练习项目-GO语言实现选择排序

简单原理:

选择一个值作为最小值,在后面的元素中找比它还小的值进行交换

//选择一个最小值,再寻找比它还小的进行交换
func SelectionSort(arr *[]int){
  for i:=0;i<len(*arr);i++{
    minIndex:=i
    for j:=i+1;j<len(*arr);j++{
      if (*arr)[j]<(*arr)[minIndex]{
        minIndex=j
      }
    }
    temp:=(*arr)[i]
    (*arr)[i]=(*arr)[minIndex]
    (*arr)[minIndex]=temp
  }
}

 

posted @ 2020-08-25 21:56  陶士涵  阅读(44)  评论(0编辑  收藏