Hdu 2795

Billboard

题型:线段树

描述:板子h*w上贴1*w0的广告,从左上角贴起,询问广告所在的row。

思路:将h分段,结构中增加w域,保存区间[a,b]所以行剩余可贴的最大量。

代码
//1828MS 6340K
#include <stdio.h>
#include
<string.h>
#define MAX(x,y) ((x)>(y)?(x):(y))
#define MIN(x,y) ((x)<(y)?(x):(y))
#define NL 262144

struct Seg {
int l, r;
int w;
}t[NL
*2];

int h, w, row;

void build(int l, int r, int k)
{
t[k].l
= l;
t[k].r
= r;
t[k].w
= w;

if (l + 1 < r) {
int md = (l+r)>>1, k0 = k<<1;
build(l, md, k0);
build(md, r, k0
+1);
}
}

void mody(int l, int r, int k, int w)
{
if (t[k].w < w) return;
if (l + 1 == r && t[k].w >= w) {
row
= l;
t[k].w
-= w;
return;
}
int md = (t[k].l+t[k].r)>>1, k0 = k<<1;
if (t[k0].w >= w) mody(l, md, k0, w);
else if (t[k0+1].w >= w) mody(md, r, k0+1, w);
else return;
t[k].w
= MAX(t[k0].w, t[k0+1].w);
}

int main()
{
int n, w0;
while (scanf("%d%d%d", &h, &w, &n) != EOF) {
int m = MIN(h,n)+1;
build(
1, m, 1);
while (n--) {
scanf(
"%d", &w0);
row
= -1;
mody(
1, m, 1, w0);
printf(
"%d\n", row);
}
}
return 0;
}

 

posted @ 2010-07-17 20:14 superbin 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏