【BZOJ3809】—GTY的二逼妹子序列(莫队+权值分块)

传送门

考虑如果没有美丽度的限制就是个很简单的莫队板子了
现在有限制考虑怎么做

考虑对美丽度权值分块
则每次散块暴力统计有没有当前权值的妹子
整块直接移动的时候统计答案

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define pb push_back
const int RLEN=1<<18|1;
inline char nc() {
	static char ibuf[RLEN],*ib,*ob;
	(ib==ob) && (ob=(ib=ibuf)+fread(ibuf,1,RLEN,stdin));
	return (ib==ob) ? -1 : *ib++;
}
inline int read() {
	char ch=nc(); int i=0,f=1;
	while(!isdigit(ch)) {if(ch=='-')f=-1; ch=nc();}
	while(isdigit(ch)) {i=(i+(i<<2)<<1)+ch-'0'; ch=nc();}
	return i*f;
}
const int N=100005;
const int M=1000005;
const int K=1005;
int blo,divi,bel[N],n,m,col[N],ans[M],buc[N],cnt[K],L[N],R[N];
struct ask{
	int l,r,a,b,idx;
	friend inline bool operator <(const ask&a,const ask&b){
		return bel[a.l]==bel[b.l]?(bel[a.l]&1?a.r<b.r:a.r>b.r):a.l<b.l;
	}
}p[M];
inline void add(int p){
	if(!buc[col[p]])cnt[bel[col[p]]]++;
	buc[col[p]]++;
}
inline void del(int p){
	buc[col[p]]--;
	if(!buc[col[p]])cnt[bel[col[p]]]--;
}
inline int query(int l,int r){
	int res=0;
	if(bel[l]+1>=bel[r]){
		for(int i=l;i<=r;i++)res+=(bool)buc[i];
		return res;
	}
	for(int i=l;i<=R[bel[l]];i++)res+=(bool)buc[i];
	for(int i=L[bel[r]];i<=r;i++)res+=(bool)buc[i];
	for(int i=bel[l]+1;i<bel[r];i++)res+=cnt[i];
	return res;
}
signed main(){
	n=read(),m=read();
	divi=sqrt(n);
	for(int i=1;i<=n;i++)col[i]=read(),bel[i]=(i-1)/divi+1;
	for(int i=1;i<=bel[n];i++)L[i]=(i-1)*divi+1,R[i]=i*divi;R[bel[n]]=n;
	for(int i=1;i<=m;i++){
		p[i].l=read(),p[i].r=read(),p[i].a=read(),p[i].b=read(),p[i].idx=i;
	}
	sort(p+1,p+m+1);
	int l=1,r=0;
	for(int i=1;i<=m;i++){
		while(l>p[i].l)add(--l);
		while(l<p[i].l)del(l++);
		while(r>p[i].r)del(r--);
		while(r<p[i].r)add(++r);
		ans[p[i].idx]=query(p[i].a,p[i].b);
	}
	for(int i=1;i<=m;i++)cout<<ans[i]<<'\n';
}
posted @ 2019-03-30 19:39  Stargazer_cykoi  阅读(109)  评论(0编辑  收藏  举报