【BZOJ2125】—最短路(圆方树+树链剖分)

传送门

题意:询问仙人掌上2点之间最短路

先建出圆方树,每个圆点到方点的距离为到这个环最高点的最短距离
每次询问分类讨论一下圆点方点
如果是方点的话找到到这个环的那个入点,计算2个入点之间最短距离就可以了

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int RLEN=1<<18|1;
#define file freopen("lx.cpp","r",stdin);
inline char gc(){
  static char ibuf[RLEN],*ib,*ob;
  (ib==ob)&&(ob=(ib=ibuf)+fread(ibuf,1,RLEN,stdin));
  return (ib==ob)?EOF:*ib++;
}
inline int read(){
  char ch=gc();
  int res=0,f=0;
  while(!isdigit(ch))f^=(ch=='-'),ch=gc();
  while(isdigit(ch))res=(res+(res<<2)<<1)+(ch^48),ch=gc();
  return f?-res:res;
}
const int N=40004;
struct Graph{
  int cnt,adj[N],nxt[N<<1],to[N<<1],val[N<<1];
  inline void add(int u,int v,int w){
    nxt[++cnt]=adj[u],adj[u]=cnt,to[cnt]=v,val[cnt]=w;
  }
  inline void addedge(int u,int v,int w){
    add(u,v,w),add(v,u,w);
  }
}G,T;
int n,m,q;
int dfn[N],fa[N],dep[N],bel,plc[N],dis[N],low[N],stk[N],tot,len[N];
inline void buildRec(int u,int v,int w){
  int top=dep[v]-dep[u]+1,sum=w,dt=0;
  for(int i=v;i!=u;i=fa[i])stk[top--]=i,sum+=dis[i]-dis[fa[i]];
  bel++,len[bel]=sum,stk[1]=u;
  for(int i=1;i<=dep[v]-dep[u]+1;i++){
    int d=min(dt,sum-dt);
    T.addedge(bel,stk[i],d);
    plc[stk[i]]=d==dt;
    dt+=dis[stk[i+1]]-dis[stk[i]];
  }
}
void tarjan(int u){
  dfn[u]=low[u]=++tot;
  for(int e=G.adj[u];e;e=G.nxt[e]){
    int v=G.to[e];
    if(v==fa[u])continue;
    if(!dfn[v]){
      fa[v]=u,dep[v]=dep[u]+1,dis[v]=dis[u]+G.val[e];
      tarjan(v),low[u]=min(low[u],low[v]);
    }
    else low[u]=min(low[u],dfn[v]);
    if(dfn[u]<low[v])T.addedge(u,v,G.val[e]);
  }
  for(int e=G.adj[u];e;e=G.nxt[e]){
    int v=G.to[e];
    if(v==fa[u])continue;
    if(fa[v]!=u&&dfn[u]<dfn[v])buildRec(u,v,G.val[e]);
  }
}
namespace SLPF{
  int pos[N],idx[N],siz[N],son[N],dis[N],fa[N],top[N],dep[N],tot;
  void dfs1(int u){
    siz[u]=1;
    for(int e=T.adj[u];e;e=T.nxt[e]){
      int v=T.to[e];
      if(v==fa[u])continue;
      dep[v]=dep[u]+1,fa[v]=u,dis[v]=dis[u]+T.val[e];
      dfs1(v),siz[u]+=siz[v];
      if(siz[u]>siz[son[u]])son[u]=v;
    }
  }
  void dfs2(int u,int tp){
    pos[u]=++tot,idx[tot]=u,top[u]=tp;
    if(son[u])dfs2(son[u],tp);
    for(int e=T.adj[u];e;e=T.nxt[e]){
      int v=T.to[e];
      if(v==fa[u]||v==son[u])continue;
      dfs2(v,v);
    }
  }
  inline int Lca(int u,int v){
    while(top[u]!=top[v]){
      if(dep[top[u]]<dep[top[v]])swap(u,v);
      u=fa[top[u]];
    }return dep[u]>dep[v]?v:u;
  }
  inline int jump(int u,int g){
    int pre;
    while(top[u]!=top[g]){
      pre=top[u],u=fa[top[u]];
    }
    return u==g?pre:idx[pos[g]+1];
  }
  inline int query(int u,int v){
    int lca=Lca(u,v);
    if(lca<=n)return dis[u]+dis[v]-2*dis[lca];
    int sonu=jump(u,lca),sonv=jump(v,lca);
    int du=dis[sonu]-dis[lca],dv=dis[sonv]-dis[lca];
    if(plc[sonu])du=len[lca]-du;if(plc[sonv])dv=len[lca]-dv;
    if(du<dv)swap(du,dv);
    return min(du-dv,len[lca]-du+dv)+dis[u]-dis[sonu]+dis[v]-dis[sonv];
  }
}
int main(){
  //file;
  bel=n=read(),m=read(),q=read();
  for(int i=1;i<=m;i++){
    int u=read(),v=read(),w=read();
    G.addedge(u,v,w);
  }
  tarjan(1);
  SLPF::dfs1(1),SLPF::dfs2(1,1);
  while(q--){
    int u=read(),v=read();
    cout<<SLPF::query(u,v)<<'\n';
  }
}
posted @ 2019-04-02 11:45  Stargazer_cykoi  阅读(...)  评论(...编辑  收藏