bzoj1017: [JSOI2008]魔兽地图DotR

题目链接

bzoj1017: [JSOI2008]魔兽地图DotR

题解

设dp[i][j][k]表示以i为根的子树中,有j个i节点用于和成上层,花费为k的最大收益
枚举合成l个i节点,然后用剩余的钱在子树中制造一些别的power
g[i][j]表示对于当前子树的前i棵子树花费j能得到的最大收益
得到g[i][j] = g[i - 1][k] + dp[v][need[v] * l][j - k] //注意,这里的已经转移保证了能合成上层l个
dp[x][j][k] = max(g[totson][k]))
最后背包合并
注意合法装态转移

代码

/*
设dp[i][j][k]表示以i为根的子树中,有j个i节点用于和成上层,花费为k的最大收益
枚举合成l个i节点,然后用剩余的钱在子树中制造一些别的power
g[i][j]表示对于当前子树的前i棵子树花费j能得到的最大收益
得到g[i][j] = g[i - 1][k] + dp[v][need[v] * l][j - k] //注意,这里的已经转移保证了能合成上层l个 
dp[x][j][k] = max(g[totson][k])) 
最后背包合并
注意合法装态转移 
*/
 
#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
inline int read() { 
  int x = 0,f = 1; 
  char c = getchar(); 
  while(c < '0' || c > '9'){if(c == '-')f = -1;c = getchar();} 
  while(c <= '9' && c >= '0')x = x * 10 + c - '0',c = getchar(); 
  return x * f; 
} 
#define INF 1000000007 
int n,m; 
const int maxn = 87; 
const int maxm = 2007; 
int limit[maxn],cost[maxn],power[maxn]; 
struct node { 
  int v,next,w; 
}edge[20007]; 
int deg[maxn]; 
int dp[maxn][maxn * 2][maxm]; 
int g[maxn][maxm]; 
int num,head[maxn << 1]; 
void add_edge(int u,int v,int w) { 
  edge[++ num].v = v;edge[num].w = w; edge[num].next = head[u]; head[u] = num; 
} 
void dfs(int x) { 
  if(!head[x]) { 
    for(int i = 0;i <= limit[x];++ i) for(int j = 0;j <= i;++ j) dp[x][j][i * cost[x]] = (i - j) * power[x];  
    return ; 
  } 
  limit[x] = INF; 
  for(int i = head[x];i;i = edge[i].next) { 
    int v = edge[i].v; 
    dfs(v); 
    limit[x] = std::min(limit[x],limit[v] / edge[i].w); 
    cost[x] += cost[v] * edge[i].w; 
  } 
  limit[x] = std::min(limit[x],m / cost[x]); 
  memset(g,-0x3f3f3f3f,sizeof g); g[0][0] = 0; 
// printf("%d\n",g[1][1]); 
  int tmp = 0,tot = 0; 
  for(int l = limit[x];l >= 0;-- l) { 
    tot = 0,tmp = 0; 
    for(int v,i = head[x];i;i = edge[i].next) { 
      tot ++;   
      v = edge[i].v; //tmp += cost[v] * edge[i].w; 
      for(int j = 0/*tmp*/;j <= m;++ j) 
        for(int k = 0/*tmp*/;k <= j;++ k) 
        g[tot][j] = std::max(g[tot][j],g[tot - 1][k] + dp[v][edge[i].w * l][j - k]); 
    } 
    for(int i = 0;i <= l;++ i) for(int k = 0;k <= m;++ k) 
      dp[x][i][k] = std::max(dp[x][i][k],g[tot][k] + power[x] * (l - i));  
  } 
} 
int h[maxn][maxm]; 
int main() { 
memset(dp,-0x3f3f3f3f,sizeof dp);
  n = read(),m = read(); 
  char op[10]; 
  for(int a,b,c,d,i = 1;i <= n;++ i) { 
    power[i] = read(); 
    scanf("%s",op); 
    if(op[0] == 'A') { 
      b = read(); 
      for(int j = 1;j <= b;++ j) { 
        c = read(),d = read(); 
        add_edge(i,c,d); deg[c] ++; 
      } 
    } else { 
      cost[i] = read(),limit[i] = read(); 
      if(cost[i]) limit[i] = std::min(limit[i],m / cost[i]); 
    } 
  } 
  int tot = 0; 
  for(int x = 1;x <= n;++ x) { 
    if(!deg[x]) { 
      dfs(x); 
      tot ++; 
      for(int i = 0;i <= m;++ i) 
        for(int j = 0;j <= i;++ j) { 
          for(int k = 0;k <= limit[x];++ k) { 
            h[tot][i] = max(h[tot][i],h[tot - 1][j] + dp[x][k][i - j]);     
           } 
         } 
     } 
   } 
   int ans = 0; 
   for(int i = 0;i <= m;++ i) 
    ans = std::max(ans,h[tot][i]); 
   printf("%d\n",ans); 
posted @ 2018-07-08 08:28  zzzzx  阅读(205)  评论(0编辑  收藏  举报