[PA2014]Budowa

[PA2014]Budowa

题目大意:

有A和B两名候选人。共有\(n(n\le1000)\)个人参加投票。他们之间形成了一个树结构,树上的结点有两种身份:专家(叶子结点)或领导(非叶子结点)。每位专家都有自己的选择——支持A和B之中的一个;每位领导都有若干个下属(子结点),领导的选择决定于下属中人数较多的那一方,下属的数目保证为奇数,从而不会出现平局状况。最后,根结点的选择即为选举结果。

目前仍有一些专家处于犹豫未决的状态,只要前去游说,就可获得他的支持。每人每天只能选择游说一名专家。A先开始,两人交替进行,直到每位专家都有了确定的选择。请问A是否有策略保证自己赢得选举胜利?

思路:

首先,假设那些犹豫的专家最后两边都不支持,如果此时已经B占优势,那么A永远没有反超的机会了。

否则枚举每个犹豫的专家,令他支持A,剩下两边都不支持,看一下是否能使A胜利,如果能,就说明第一步可以选择这个专家。

枚举复杂度\(\mathcal O(n)\),计算支持者的复杂度\(\mathcal O(n)\),总时间复杂度\(\mathcal O(n^2)\)。可以通过此题。

实际上,本题还有一种\(\mathcal O(n\log n)\)的做法。

一开始判断是否有解的算法同上,但是可以\(\mathcal O(n)\)求出可以选择的专家。

对于一个点\(x\),若子结点中支持A的人数+\(\lceil\frac{\text{犹豫的人数}}2\rceil\ge\)支持B的人数,则说明可以选择该子树内的专家。

由于要排序,所以时间复杂度是\(\mathcal O(n\log n)\)的。

源代码:

\(\mathcal O(n^2)\)

#include<cstdio>
#include<cctype>
#include<vector>
inline int getint() {
  register char ch;
  register bool neg=false;
  while(!isdigit(ch=getchar())) neg|=ch=='-';
  register int x=ch^'0';
  while(isdigit(ch=getchar())) x=(((x<<2)+x)<<1)+(ch^'0');
  return neg?-x:x;
}
const int N=1001;
int c[N],d[N][2],ans[N];
std::vector<int> e[N];
inline void add_edge(const int &u,const int &v) {
  e[u].push_back(v);
}
void dfs(const int &x,const int &par) {
  //0: xyw, 1: jry
  d[x][0]=d[x][1]=0;
  if(c[x]<0) d[x][c[x]+2]++;
  for(int i=0;i<c[x];i++) {
    const int &y=e[x][i];
    if(y==par) continue;
    dfs(y,x);
    if(d[y][1]==d[y][0]) continue;
    d[x][d[y][1]>d[y][0]]++;
  }
}
int main() {
  const int n=getint();
  for(register int i=1;i<=n;i++) {
    c[i]=getint();
    for(register int j=0;j<c[i];j++) {
      add_edge(i,getint());
    }
  }
  dfs(1,0);
  if(d[1][1]>d[1][0]) {
    puts("NIE");
    return 0;
  }
  for(register int i=1;i<=n;i++) {
    if(c[i]==0) {
      c[i]=-2;
      dfs(1,0);
      if(d[1][0]>d[1][1]) {
        ans[++ans[0]]=i;
      }
      c[i]=0;
    }
  }
  printf("TAK %d\n",ans[0]);
  for(register int i=1;i<=ans[0];i++) {
    printf("%d%c",ans[i]," \n"[i==ans[0]]);
  }
  return 0;
}

\(\mathcal O(n\log n)\)

#include<cstdio>
#include<cctype>
#include<vector>
#include<algorithm>
inline int getint() {
  register char ch;
  register bool neg=false;
  while(!isdigit(ch=getchar())) neg|=ch=='-';
  register int x=ch^'0';
  while(isdigit(ch=getchar())) x=(((x<<2)+x)<<1)+(ch^'0');
  return neg?-x:x;
}
const int N=1001;
int c[N],d[N][3],ans[N];
std::vector<int> e[N];
inline void add_edge(const int &u,const int &v) {
  e[u].push_back(v);
}
void dfs(const int &x,const int &par) {
  //0: xyw, 1: jry
  if(c[x]<=0) d[x][c[x]+2]++;
  for(int i=0;i<c[x];i++) {
    const int &y=e[x][i];
    if(y==par) continue;
    dfs(y,x);
    if(d[y][1]==d[y][0]) {
      d[x][2]++;
    } else {
      d[x][d[y][1]>d[y][0]]++;
    }
  }
}
void solve(const int &x,const int &par) {
  if(c[x]==0) ans[++ans[0]]=x;
  for(int i=0;i<c[x];i++) {
    const int &y=e[x][i];
    if(y==par) continue;
    if(d[y][0]+1-d[y][2]%2==d[y][1]) {
      solve(y,x);
    }
  }
}
int main() {
  const int n=getint();
  for(register int i=1;i<=n;i++) {
    c[i]=getint();
    for(register int j=0;j<c[i];j++) {
      add_edge(i,getint());
    }
  }
  dfs(1,0);
  if(d[1][1]>d[1][0]) {
    puts("NIE");
    return 0;
  }
  if(d[1][1]<d[1][0]) {
    for(register int i=1;i<=n;i++) {
      if(c[i]==0) {
        ans[++ans[0]]=i;
      }
    }
  } else {
    solve(1,0);
    std::sort(&ans[1],&ans[ans[0]]+1);
  }
  printf("TAK %d\n",ans[0]);
  for(register int i=1;i<=ans[0];i++) {
    printf("%d%c",ans[i]," \n"[i==ans[0]]);
  }
  return 0;
}
posted @ 2019-01-02 15:58 skylee03 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏