目的

实现替换
c
f[i][j][k] -> f[k][i][j]
f[i + 1][j][k] -> f[k][i + 1][j]
f[i + 1][j + NY][k] -> f[k][i + 1][j + NY]

实现方法

:%s/\[k\]\(\[.\{,6}\]\)\(\[.\{,6}\]\)/\1\2\[k\]/g