Spark笔记:复杂RDD的API的理解(下)

 本篇接着谈谈那些稍微复杂的API。

1)   flatMapValues:针对Pair RDD中的每个值应用一个返回迭代器的函数,然后对返回的每个元素都生成一个对应原键的键值对记录

 这个方法我最开始接触时候,总是感觉很诧异,不是太理解,现在回想起来主要原因是我接触的第一个flatMapValues的例子是这样的,代码如下:

val rddPair: RDD[(String, Int)] = sc.parallelize(List(("x01", 2), ("x02", 5), ("x03", 8), ("x04", 3), ("x01", 12), ("x03", 9)), 1)
val rddFlatMapVals1:RDD[(String,Int)] = rddPair.flatMapValues { x => x to (6) }
/* 结果:(x01,2),(x01,3),(x01,4),(x01,5),(x01,6),(x02,5),(x02,6),(x04,3),(x04,4),(x04,5),(x04,6) */
println("====flatMapValues 1====:" + rddFlatMapVals1.collect().mkString(","))

 这个实例使用的是scala里Range这种数据类型,Range数据类型是一个数字的范围,细细讲它的理论也没啥意思,我们看下面的例子吧,代码如下:

  val list:List[Int] = List(1,2,3,4,5,6)
  val len:Int = list.size - 1
  val r:Range = 0 to len
  
  for (ind <- r){
   print(list(ind) + ";")// 1;2;3;4;5;6;
  }
  println("")
  for (ind <- 0 to len){
   print(list(ind) + ";")// 1;2;3;4;5;6;
  }
  println("")	

 由以上代码我们可以看到0 to 3就是指代0,1,2,3这三个数字,所以我们可以在for循环里指代这个范围。

 其实flatMapValues接受的外部方法的返回类型是一个Seq类型,Seq类型在scala里就是一个序列,一个有序的序列,我们可以把他理解成数组,我们来看看下面的例子:

 def flatMapRange(par:Int):Range = {
  par to 6
 }
 
 def flatMapList(par:Int):List[Int] = {
  List(par + 1000)
 }
 
 def flatMapSeq(par:Int):Seq[Int] = {
  Seq(par + 6000)
 }
  val rddFlatMapVals2:RDD[(String,Int)] = rddPair.flatMapValues { x => flatMapRange(x) }
  /* 结果:(x01,2),(x01,3),(x01,4),(x01,5),(x01,6),(x02,5),(x02,6),(x04,3),(x04,4),(x04,5),(x04,6) */
  println("====flatMapValues 2====:" + rddFlatMapVals2.collect().mkString(","))
  val rddFlatMapVals3:RDD[(String,Int)] = rddPair.flatMapValues { x => flatMapList(x) }
  /* 结果:(x01,1002),(x02,1005),(x03,1008),(x04,1003),(x01,1012),(x03,1009) */
  println("====flatMapValues 3====:" + rddFlatMapVals3.collect().mkString(","))
  val rddFlatMapVals4:RDD[(String,Int)] = rddPair.flatMapValues { x => flatMapSeq(x) }
  /* 结果:(x01,6002),(x02,6005),(x03,6008),(x04,6003),(x01,6012),(x03,6009) */
  println("====flatMapValues 4====:" + rddFlatMapVals4.collect().mkString(","))

 谈到flatMapValues这个方法,让我不得不回忆起另外一个与之类似的方法flatMap,我们来看看这个方法的实例吧,代码如下:

  val rddFlatMap1:RDD[(String,Int)] = rddPair.flatMap(x => List((x._1,x._2 + 3000)))
  // 结果:(x01,3002),(x02,3005),(x03,3008),(x04,3003),(x01,3012),(x03,3009)
  println("=====flatMap 1======:" + rddFlatMap1.collect().mkString(","))
  val rddFlatMap2:RDD[Int] = rddPair.flatMap(x => List(x._2 + 8000))
  // 结果:8002,8005,8008,8003,8012,8009
  println("=====flatMap 2======:" + rddFlatMap2.collect().mkString(","))
  val rddFlatMap3:RDD[String] = rddPair.flatMap(x => List(x._1 + "@!@" + x._2))
  // 结果:x01@!@2,x02@!@5,x03@!@8,x04@!@3,x01@!@12,x03@!@9
  println("=====flatMap 3======:" + rddFlatMap3.collect().mkString(","))

 由此可见flatMap方法里的参数也是一个Seq,而且他们之间可以相互替代使用,只不过flatMapValues是让二元组里的第一个元素保持不变的情况下进行计算的(及key值不发生变化)。不过spark不会无缘无故的定义一个flatMapValues,它其实和spark里的分区紧密相关,关于spark的分区知识我会在后面文章里谈谈的。

2) rightOuterJoin,leftOuterJoin,rddCogroup及右连接,左连接和分组函数

    我们首先看看他们的使用吧,代码如下:

  val rdd:RDD[(String,Int)] = sc.makeRDD(List(("x01",2),("x02",5),("x03",9),("x03",21),("x04",76)))
  val other:RDD[(String,Int)] = sc.makeRDD(List(("x01",4),("x02",6),("x03",11)))
  
  val rddRight:RDD[(String,(Option[Int],Int))] = rdd.rightOuterJoin(other)
  /* 结果:(x02,(Some(5),6)),(x03,(Some(9),11)),(x03,(Some(21),11)),(x01,(Some(2),4)) */
  println("====rightOuterJoin====:" + rddRight.collect().mkString(","))
  
  val rddLeft:RDD[(String,(Int,Option[Int]))] = rdd.leftOuterJoin(other)
  /* 结果: (x02,(5,Some(6))),(x04,(76,None)),(x03,(9,Some(11))),(x03,(21,Some(11))),(x01,(2,Some(4))) */
  println("====leftOuterJoin====:" + rddLeft.collect().mkString(","))
  val rddSome = rddLeft.filter(x => x._2._2.isEmpty == false)// 过滤掉None的记录
  /* 结果: (x02,(5,Some(6))),(x03,(9,Some(11))),(x03,(21,Some(11))),(x01,(2,Some(4)))*/
  println("====rddSome===:" + rddSome.collect().mkString(","))
  
  val rddCogroup: RDD[(String, (Iterable[Int], Iterable[Int]))] = rdd.cogroup(other)
  /* 结果: (x02,(CompactBuffer(5),CompactBuffer(6))),(x04,(CompactBuffer(76),CompactBuffer())),(x03,(CompactBuffer(9, 21),CompactBuffer(11))),(x01,(CompactBuffer(2),CompactBuffer(4)))*/
  println("===cogroup====:" + rddCogroup.collect().mkString(","))

 这三个方法很好理解,就和关系数据库里的左右连接,分组一样,不过它们的返回值在我刚学习spark时候很是疑惑了半天,这里就好好说下它们的返回值,这其实就是学习下scala的数据类型了。

 首先是Some数据类型,Some并不是一个直接操作的数据类型,它属于Option这个数据结构的,其实None也是Option里的数据结构,Some里面只能放一个元素,例如Some(1),Some((1,2)),为什么scala里还要这么繁琐的定义一个Option,并在其中还定义一个Some和一个None的结构呢?我们首先看看下面代码:

def optionSome():Unit = {
  /*
   * =======option for 1=========
   0:3
   2:8
   3:11
   =======option for 1=========
   =======option for 2=========
   0:3
   1:None
   2:8
   3:11
   =======option for 2=========
   */
  val list:List[Option[Int]] = List(Some(3),None,Some(8),Some(11))
  println("=======option for 1=========")
  for (i <- 0 until list.size){
   if (!list(i).isEmpty){
    println(i + ":" + list(i).get)
   }
  }
  println("=======option for 1=========")
  println("=======option for 2=========")
  for (j <- 0 until list.size){
   val res = list(j) match {    
    case None => println(j + ":None")
    case _ => println(j + ":" + list(j).get)
   }
  }
  println("=======option for 2=========")
 }

 

 Option数据结构其实想要表达的是一个数据集合,这个数据集合里要么有值,要么没值,这点在左右连接查询里就非常有用,其实左右连接最后的结果就是要么关联上了要么没有关联上。

 分组cogroup返回的结构是CompactBuffer,CompactBuffer并不是scala里定义的数据结构,而是spark里的数据结构,它继承自一个迭代器和序列,所以它的返回值是一个很容易进行循环遍历的集合,这点很符合cogroup的返回值类型。

好了,这篇内容就写完了,下一篇文章我将要简单聊聊spark分区,后面应该暂时会停停spark的学习,要搞搞前端的一些技术,这都是因为工作需要了。

 最后我将完整示例代码给大家分享下,代码如下:

package cn.com.sparktest

import org.apache.spark.SparkConf
import org.apache.spark.SparkContext
import org.apache.spark.SparkContext._
import org.apache.spark.rdd.RDD
import scala.collection.immutable.List
import org.apache.spark.util.collection.CompactBuffer

object ScalaTest {
 val conf: SparkConf = new SparkConf().setAppName("spark scala").setMaster("local[2]")
 val sc: SparkContext = new SparkContext(conf)

 def aggrFtnOne(par: ((Int, Int), Int)): (Int, Int) = {
  /*
    *aggregate的初始值为(0,0):
    ====aggrFtnOne Param===:((0,0),1)
				====aggrFtnOne Param===:((1,1),2)
				====aggrFtnOne Param===:((3,2),3)
				====aggrFtnOne Param===:((6,3),4)
				====aggrFtnOne Param===:((10,4),5)*/
  /*
    *aggregate的初始值为(1,1):
    ====aggrFtnOne Param===:((1,1),1)
    ====aggrFtnOne Param===:((2,2),2)
    ====aggrFtnOne Param===:((4,3),3)
    ====aggrFtnOne Param===:((7,4),4)
    ====aggrFtnOne Param===:((11,5),5)
    * */
  println("====aggrFtnOne Param===:" + par.toString())
  val ret: (Int, Int) = (par._1._1 + par._2, par._1._2 + 1)
  ret
 }

 def aggrFtnTwo(par: ((Int, Int), (Int, Int))): (Int, Int) = {
  /*aggregate的初始值为(0,0):::::((0,0),(15,5))*/
  /*aggregate的初始值为(1,1):::::((1,1),(16,6))*/
  println("====aggrFtnTwo Param===:" + par.toString())
  val ret: (Int, Int) = (par._1._1 + par._2._1, par._1._2 + par._2._2)
  ret
 }

 def foldFtn(par: (Int, Int)): Int = {
  /*fold初始值为0:
    =====foldFtn Param====:(0,1)
    =====foldFtn Param====:(1,2)
    =====foldFtn Param====:(3,3)
    =====foldFtn Param====:(6,4)
    =====foldFtn Param====:(10,5)
    =====foldFtn Param====:(0,15)
    * */
  /*
    * fold初始值为1:
    =====foldFtn Param====:(1,1)
    =====foldFtn Param====:(2,2)
    =====foldFtn Param====:(4,3)
    =====foldFtn Param====:(7,4)
    =====foldFtn Param====:(11,5)
    =====foldFtn Param====:(1,16)
    * */
  println("=====foldFtn Param====:" + par.toString())
  val ret: Int = par._1 + par._2
  ret
 }
 
 def reduceFtn(par:(Int,Int)):Int = {
  /*
   * ======reduceFtn Param=====:1:2
			 ======reduceFtn Param=====:3:3
    ======reduceFtn Param=====:6:4
    ======reduceFtn Param=====:10:5
   */
  println("======reduceFtn Param=====:" + par._1 + ":" + par._2)
  par._1 + par._2
 }

 def sparkRDDHandle(): Unit = {
  val rddInt: RDD[Int] = sc.parallelize(List(1, 2, 3, 4, 5), 1)

  val rddAggr1: (Int, Int) = rddInt.aggregate((0, 0))((x, y) => (x._1 + y, x._2 + 1), (x, y) => (x._1 + y._1, x._2 + y._2))
  println("====aggregate 1====:" + rddAggr1.toString()) // (15,5)

  val rddAggr2: (Int, Int) = rddInt.aggregate((0, 0))((x, y) => aggrFtnOne(x, y), (x, y) => aggrFtnTwo(x, y)) // 参数可以省略元组的括号
  println("====aggregate 2====:" + rddAggr2.toString()) // (15,5)

  val rddAggr3: (Int, Int) = rddInt.aggregate((1, 1))((x, y) => aggrFtnOne((x, y)), (x, y) => aggrFtnTwo((x, y))) // 参数使用元组的括号
  println("====aggregate 3====:" + rddAggr3.toString()) // (17,7)
  
  val rddAggr4: (Int, Int) = rddInt.aggregate((1, 0))((x, y) => (x._1 * y, x._2 + 1), (x, y) => (x._1 * y._1, x._2 + y._2))
  println("====aggregate 4====:" + rddAggr4.toString()) // (120,5)  

  val rddFold1: Int = rddInt.fold(0)((x, y) => x + y)
  println("====fold 1====:" + rddFold1) // 15

  val rddFold2: Int = rddInt.fold(0)((x, y) => foldFtn(x, y)) // 参数可以省略元组的括号
  println("====fold 2=====:" + rddFold2) // 15

  val rddFold3: Int = rddInt.fold(1)((x, y) => foldFtn((x, y))) // 参数使用元组的括号
  println("====fold 3====:" + rddFold3) // 17
  
  val rddReduce1:Int = rddInt.reduce((x,y) => x + y)
  println("====rddReduce 1====:" + rddReduce1)// 15
  
  val rddReduce2:Int = rddInt.reduce((x,y) => reduceFtn(x,y))
  println("====rddReduce 2====:" + rddReduce2)// 15
  
 }
 
 def combineFtnOne(par:Int):(Int,Int) = {
  /*
   * ====combineFtnOne Param====:2
    ====combineFtnOne Param====:5
    ====combineFtnOne Param====:8
    ====combineFtnOne Param====:3
   */
  println("====combineFtnOne Param====:" + par)
  val ret:(Int,Int) = (par,1)
  ret
 }
 
 def combineFtnTwo(par:((Int,Int),Int)):(Int,Int) = {
  /*
   ====combineFtnTwo Param====:((2,1),12)
   ====combineFtnTwo Param====:((8,1),9) 
   * */
  println("====combineFtnTwo Param====:" + par.toString())
  val ret:(Int,Int) = (par._1._1 + par._2,par._1._2 + 1)
  ret
 }
 
 def combineFtnThree(par:((Int,Int),(Int,Int))):(Int,Int) = {
  /*
   * 无结果打印
   */
  println("@@@@@@@@@@@@@@@@@@")
  println("====combineFtnThree Param===:" + par.toString())
  val ret:(Int,Int) = (par._1._1 + par._2._1,par._1._2 + par._2._2)
  ret
 }
 
 def flatMapRange(par:Int):Range = {
  par to 6
 }
 
 def flatMapList(par:Int):List[Int] = {
  List(par + 1000)
 }
 
 def flatMapSeq(par:Int):Seq[Int] = {
  Seq(par + 6000)
 }

 def sparkPairRDD(): Unit = {
  val rddPair: RDD[(String, Int)] = sc.parallelize(List(("x01", 2), ("x02", 5), ("x03", 8), ("x04", 3), ("x01", 12), ("x03", 9)), 1)
  
  /* def combineByKey[C](createCombiner: Int => C, mergeValue: (C, Int) => C, mergeCombiners: (C, C) => C): RDD[(String, C)] */  
  val rddCombine1:RDD[(String,(Int,Int))] = rddPair.combineByKey(x => (x, 1), (com: (Int, Int), x) => (com._1 + x, com._2 + 1), (com1: (Int, Int), com2: (Int, Int)) => (com1._1 + com2._1, com1._2 + com2._2))
  println("====combineByKey 1====:" + rddCombine1.collect().mkString(",")) // (x02,(5,1)),(x03,(17,2)),(x01,(14,2)),(x04,(3,1))
  
  val rddCombine2:RDD[(String,(Int,Int))] = rddPair.combineByKey(x => combineFtnOne(x), (com: (Int, Int), x) => combineFtnTwo(com,x), (com1: (Int, Int), com2: (Int, Int)) => combineFtnThree(com1,com2))
  println("=====combineByKey 2====:" + rddCombine2.collect().mkString(",")) // (x02,(5,1)),(x03,(17,2)),(x01,(14,2)),(x04,(3,1))
  
  
  val rddKeys:RDD[String] = rddPair.keys
  /*结果:x01,x02,x03,x04,x01,x03 注意调用keys方法时候不能加上括号,否则会报错*/
  println("====keys====:" + rddKeys.collect().mkString(","))
  
  val rddVals:RDD[Int] = rddPair.values
  /*结果:2,5,8,3,12,9 注意调用values方法时候不能加上括号,否则会报错*/
  println("=====values=====:" + rddVals.collect().mkString(","))
  
  val rddFlatMapVals1:RDD[(String,Int)] = rddPair.flatMapValues { x => x to (6) }
  /* 结果:(x01,2),(x01,3),(x01,4),(x01,5),(x01,6),(x02,5),(x02,6),(x04,3),(x04,4),(x04,5),(x04,6) */
  println("====flatMapValues 1====:" + rddFlatMapVals1.collect().mkString(","))
  val rddFlatMapVals2:RDD[(String,Int)] = rddPair.flatMapValues { x => flatMapRange(x) }
  /* 结果:(x01,2),(x01,3),(x01,4),(x01,5),(x01,6),(x02,5),(x02,6),(x04,3),(x04,4),(x04,5),(x04,6) */
  println("====flatMapValues 2====:" + rddFlatMapVals2.collect().mkString(","))
  val rddFlatMapVals3:RDD[(String,Int)] = rddPair.flatMapValues { x => flatMapList(x) }
  /* 结果:(x01,1002),(x02,1005),(x03,1008),(x04,1003),(x01,1012),(x03,1009) */
  println("====flatMapValues 3====:" + rddFlatMapVals3.collect().mkString(","))
  val rddFlatMapVals4:RDD[(String,Int)] = rddPair.flatMapValues { x => flatMapSeq(x) }
  /* 结果:(x01,6002),(x02,6005),(x03,6008),(x04,6003),(x01,6012),(x03,6009) */
  println("====flatMapValues 4====:" + rddFlatMapVals4.collect().mkString(","))
  
  val rddFlatMap1:RDD[(String,Int)] = rddPair.flatMap(x => List((x._1,x._2 + 3000)))
  // 结果:(x01,3002),(x02,3005),(x03,3008),(x04,3003),(x01,3012),(x03,3009)
  println("=====flatMap 1======:" + rddFlatMap1.collect().mkString(","))
  val rddFlatMap2:RDD[Int] = rddPair.flatMap(x => List(x._2 + 8000))
  // 结果:8002,8005,8008,8003,8012,8009
  println("=====flatMap 2======:" + rddFlatMap2.collect().mkString(","))
  val rddFlatMap3:RDD[String] = rddPair.flatMap(x => List(x._1 + "@!@" + x._2))
  // 结果:x01@!@2,x02@!@5,x03@!@8,x04@!@3,x01@!@12,x03@!@9
  println("=====flatMap 3======:" + rddFlatMap3.collect().mkString(","))
 }
 
 def optionSome():Unit = {
  /*
   * =======option for 1=========
   0:3
   2:8
   3:11
   =======option for 1=========
   =======option for 2=========
   0:3
   1:None
   2:8
   3:11
   =======option for 2=========
   */
  val list:List[Option[Int]] = List(Some(3),None,Some(8),Some(11))
  println("=======option for 1=========")
  for (i <- 0 until list.size){
   if (!list(i).isEmpty){
    println(i + ":" + list(i).get)
   }
  }
  println("=======option for 1=========")
  println("=======option for 2=========")
  for (j <- 0 until list.size){
   val res = list(j) match {    
    case None => println(j + ":None")
    case _ => println(j + ":" + list(j).get)
   }
  }
  println("=======option for 2=========")
 }
 
 def pairRDDJoinGroup():Unit = {
  val rdd:RDD[(String,Int)] = sc.makeRDD(List(("x01",2),("x02",5),("x03",9),("x03",21),("x04",76)))
  val other:RDD[(String,Int)] = sc.makeRDD(List(("x01",4),("x02",6),("x03",11)))
  
  val rddRight:RDD[(String,(Option[Int],Int))] = rdd.rightOuterJoin(other)
  /* 结果:(x02,(Some(5),6)),(x03,(Some(9),11)),(x03,(Some(21),11)),(x01,(Some(2),4)) */
  println("====rightOuterJoin====:" + rddRight.collect().mkString(","))
  
  val rddLeft:RDD[(String,(Int,Option[Int]))] = rdd.leftOuterJoin(other)
  /* 结果: (x02,(5,Some(6))),(x04,(76,None)),(x03,(9,Some(11))),(x03,(21,Some(11))),(x01,(2,Some(4))) */
  println("====leftOuterJoin====:" + rddLeft.collect().mkString(","))
  val rddSome = rddLeft.filter(x => x._2._2.isEmpty == false)// 过滤掉None的记录
  /* 结果: (x02,(5,Some(6))),(x03,(9,Some(11))),(x03,(21,Some(11))),(x01,(2,Some(4)))*/
  println("====rddSome===:" + rddSome.collect().mkString(","))
  
  val rddCogroup: RDD[(String, (Iterable[Int], Iterable[Int]))] = rdd.cogroup(other)
  /* 结果: (x02,(CompactBuffer(5),CompactBuffer(6))),(x04,(CompactBuffer(76),CompactBuffer())),(x03,(CompactBuffer(9, 21),CompactBuffer(11))),(x01,(CompactBuffer(2),CompactBuffer(4)))*/
  println("===cogroup====:" + rddCogroup.collect().mkString(","))
 }
 
 def scalaBasic(){
  val its:Iterable[Int] = Iterable(1,2,3,4,5)
  its.foreach { x => print(x + ",") }// 1,2,3,4,5,
  
  val tuple2Param1:Tuple2[String,Int] = Tuple2("x01",12)// 标准定义二元组
  val tuple2Param2:(String,Int) = ("x02",29)// 字面量定义二元组
  
  /* 结果: x01:12*/
  println("====tuple2Param1====:" + tuple2Param1._1 + ":" + tuple2Param1._2)
  /* 结果: x02:29 */
  println("====tuple2Param2====:" + tuple2Param2._1 + ":" + tuple2Param2._2)
  
  val tuple6Param1:Tuple6[String,Int,Int,Int,Int,String] = Tuple6("xx01",1,2,3,4,"x1x")// 标准定义6元组
  val tuple6Param2:(String,Int,Int,Int,Int,String) = ("xx02",1,2,3,4,"x2x")// 字面量定义6元组
  
  /* 结果: xx01:1:2:3:4:x1x */
  println("====tuple6Param1====:" + tuple6Param1._1 + ":" + tuple6Param1._2 + ":" + tuple6Param1._3 + ":" + tuple6Param1._4 + ":" + tuple6Param1._5 + ":" + tuple6Param1._6)
  /* 结果: xx02:1:2:3:4:x2x */
  println("====tuple6Param2====:" + tuple6Param2._1 + ":" + tuple6Param2._2 + ":" + tuple6Param2._3 + ":" + tuple6Param2._4 + ":" + tuple6Param2._5 + ":" + tuple6Param2._6)
  
   val list:List[Int] = List(1,2,3,4,5,6)
   val len:Int = list.size - 1
   val r:Range = 0 to len
   
   for (ind <- r){
    print(list(ind) + ";")// 1;2;3;4;5;6;
   }
   println("")
   for (ind <- 0 to len){
    print(list(ind) + ";")// 1;2;3;4;5;6;
   }
   println("")
 }

 def main(args: Array[String]): Unit = {
  scalaBasic()
  optionSome()
  
  sparkRDDHandle()
  sparkPairRDD()
  pairRDDJoinGroup()  

  
 }
}

 

 

posted @ 2016-05-23 21:31  夏天的森林  阅读(6235)  评论(0编辑  收藏  举报