[BZOJ1670][Usaco2006 Oct]Building the Moat护城河的挖掘

1670: [Usaco2006 Oct]Building the Moat护城河的挖掘

Time Limit: 3 Sec  Memory Limit: 64 MB Submit: 628  Solved: 466 [Submit][Status][Discuss]

Description

为了防止口渴的食蚁兽进入他的农场,Farmer John决定在他的农场周围挖一条护城河。农场里一共有N(8<=N<=5,000)股泉水,并且,护城河总是笔直地连接在河道上的相邻的两股泉水。护城河必须能保护所有的泉水,也就是说,能包围所有的泉水。泉水一定在护城河的内部,或者恰好在河道上。当然,护城河构成一个封闭的环。 挖护城河是一项昂贵的工程,于是,节约的FJ希望护城河的总长度尽量小。请你写个程序计算一下,在满足需求的条件下,护城河的总长最小是多少。 所有泉水的坐标都在范围为(1..10,000,000,1..10,000,000)的整点上,一股泉水对应着一个唯一确定的坐标。并且,任意三股泉水都不在一条直线上。 以下是一幅包含20股泉水的地图,泉水用"*"表示

图中的直线,为护城河的最优挖掘方案,即能围住所有泉水的最短路线。 路线从左上角起,经过泉水的坐标依次是:(18,0),(6,-6),(0,-5),(-3,-3),(-17,0),(-7,7),(0,4),(3,3)。绕行一周的路径总长为70.8700576850888(...)。答案只需要保留两位小数,于是输出是70.87。

 

Input

* 第1行: 一个整数,N * 第2..N+1行: 每行包含2个用空格隔开的整数,x[i]和y[i],即第i股泉水的位 置坐标

Output

* 第1行: 输出一个数字,表示满足条件的护城河的最短长度。保留两位小数

Sample Input

20
2 10
3 7
22 15
12 11
20 3
28 9
1 12
9 3
14 14
25 6
8 1
25 1
28 4
24 12
4 15
13 5
26 5
21 11
24 4
1 8

Sample Output

70.87
 
求凸包周长
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
using namespace std;
char buf[10000000], *ptr = buf - 1;
inline int readint(){
  int f = 1, n = 0;
  char ch = *++ptr;
  while(ch < '0' || ch > '9'){
    if(ch == '-') f = -1;
    ch = *++ptr;
  }
  while(ch <= '9' && ch >= '0'){
    n = (n << 1) + (n << 3) + ch - '0';
    ch = *++ptr; 
  }
  return f * n;
}
typedef long long ll;
const int maxn = 5000 + 10;
struct Point{
  ll x, y;
  Point(ll _x = 0, ll _y = 0): x(_x), y(_y){}
  Point operator - (const Point &a) const {
    return Point(x - a.x, y - a.y);
  }
  ll operator % (const Point &a){
    return x * a.y - a.x * y;
  }
}p[maxn];
class cmp{
  public:
    bool operator () (const Point &a, const Point &b){
      return (a - p[1]) % (b - p[1]) > 0;
    }
};
inline ll sqr(const ll &x){
  return x * x;
}
inline double dis(const Point &a, const Point &b){
  return sqrt(sqr(a.x - b.x) + sqr(a.y - b.y));
}
int n;
Point sta[maxn];
int top = 0;
void Graham(){
  int t = 1;
  for(int i = 2; i <= n; i++)
    if(p[i].x < p[t].x || p[i].x == p[t].x && p[i].y < p[t].y) t = i;
  swap(p[t], p[1]);
  sort(p + 2, p + n + 1, cmp());
  sta[++top] = p[1];
  for(int i = 2; i <= n; i++){
    while(top > 1 && (p[i] - sta[top - 1]) % (sta[top] - sta[top - 1]) > 0) top--;
    sta[++top] = p[i];
  }
  sta[top + 1] = p[1];
}
int main(){
  fread(buf, sizeof(char), sizeof(buf), stdin);
  n = readint();
  for(int i = 1; i <= n; i++){
    p[i].x = readint();
    p[i].y = readint();
  }
  Graham();
  double ans = 0;
  for(int i = 1; i <= top; i++) ans += dis(sta[i], sta[i + 1]);
  printf("%.2lf\n", ans);
  return 0;
}

 

posted @ 2017-09-16 15:27  Elder_Giang  阅读(104)  评论(0编辑  收藏  举报