[BZOJ1639][Usaco2007 Mar]Monthly Expense 月度开支

1639: [Usaco2007 Mar]Monthly Expense 月度开支

Time Limit: 5 Sec  Memory Limit: 64 MB Submit: 1069  Solved: 530 [Submit][Status][Discuss]

Description

Farmer John是一个令人惊讶的会计学天才,他已经明白了他可能会花光他的钱,这些钱本来是要维持农场每个月的正常运转的。他已经计算了他以后N(1<=N<=100,000)个工作日中每一天的花费moneyi(1<=moneyi<=10,000),他想要为他连续的M(1<=M<=N)个被叫做“清算月”的结帐时期做一个预算,每一个“清算月”包含一个工作日或更多连续的工作日,每一个工作日都仅被包含在一个“清算月”当中。 FJ的目标是安排这些“清算月”,使得每个清算月的花费中最大的那个花费达到最小,从而来决定他的月度支出限制。

Input

第一行:两个用空格隔开的整数:N和M

第2..N+1行:第i+1行包含FJ在他的第i个工作日的花费

Output

第一行:能够维持每个月农场正常运转的钱数

 

Sample Input

7 5
100
400
300
100
500
101
400

Sample Output

500
输入细节

这里有7个工作日来被5个“清算月”划分。他花费100,400,100,500,101,和400元在他的每个工作日。

输出细节

如果FJ安排他的月度预算,他将把前两天划分在一个月中,把第三天、第四天划分在一个月当中,最后的三个工作日各自在一个月当中,所以他一个月最多花费500元,其他的方法总是得出一个较大的结果。

100 400   300 100   500   101   400   每天花费
---1---   ---2---   -3-   -4-   -5-   月度标号
  500       400     500   101   400   月度花费
 
二分每个月最多花费,然后每个月尽量多包含天数,如果月数不大于$M$就可行
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
using namespace std;
char buf[5000000], *ptr = buf - 1;
inline int readint(){
  int n = 0;
  char ch = *++ptr;
  while(ch < '0' || ch > '9') ch = *++ptr;
  while(ch <= '9' && ch >= '0'){
    n = (n << 1) + (n << 3) + ch - '0';
    ch = *++ptr; 
  }
  return n;
}
const int maxn = 100000 + 10;
int N, M, m[maxn];
bool Judge(int mid){
  int tot = 0, sum = 0;
  for(int i = 1; i <= N; i++){
    if(sum + m[i] > mid){
      tot++;
      sum = m[i];
    }
    else sum += m[i];
  }
  return tot < M;
}
int main(){
  fread(buf, sizeof(char), sizeof(buf), stdin);
  N = readint();
  M = readint();
  int l = 0, r = 1000000000, mid, ans;
  for(int i = 1; i <= N; i++) l = max(l, m[i] = readint());
  while(l <= r){
    mid = l + r >> 1;
    if(Judge(mid)){
      ans = mid;
      r = mid - 1;
    }
    else l = mid + 1;
  }
  printf("%d\n", ans);
  return 0;
}

 

posted @ 2017-09-11 20:41  Elder_Giang  阅读(87)  评论(0编辑  收藏  举报