[BZOJ1088][SCOI2005]扫雷Mine

1088: [SCOI2005]扫雷Mine

Time Limit: 10 Sec  Memory Limit: 162 MB Submit: 3932  Solved: 2318 [Submit][Status][Discuss]

Description

 相信大家都玩过扫雷的游戏。那是在一个n*m的矩阵里面有一些雷,要你根据一些信息找出雷来。万圣节到了 ,“余”人国流行起了一种简单的扫雷游戏,这个游戏规则和扫雷一样,如果某个格子没有雷,那么它里面的数字 表示和它8连通的格子里面雷的数目。现在棋盘是n×2的,第一列里面某些格子是雷,而第二列没有雷,如下图: 由于第一列的雷可能有多种方案满足第二列的数的限制,你的任务即根据第二列的信息确定第一列雷有多少种摆放 方案。

Input

 第一行为N,第二行有N个数,依次为第二列的格子中的数。(1<= N <= 10000)

Output

 一个数,即第一列中雷的摆放方案数。

Sample Input

2
1 1

Sample Output

2
 
答案只可能在${0,1,2}$之中
枚举第一格放或不放,后面的格子可以依次推出来
 
#include <cstdio>
#include <cstring>
const int maxn = 10000 + 10;
int N, a[maxn], b[maxn], ans = 2;
bool flag;
int main(){
  scanf("%d", &N);
  for(int i = 1; i <= N; i++)
    scanf("%d", a + i);
  memset(b, 0, sizeof b);
  flag = true;
  b[1] = b[2] = 1;
  for(int i = 2; i <= N; i++)
    if(a[i - 1] - b[i - 1] > 1 || a[i - 1] < b[i - 1]){
      ans--;
      flag = false;
      break;
    }
    else if(a[i - 1] - b[i - 1] == 1){
      b[i - 1]++;
      b[i]++;
      b[i + 1]++;
    }
  if(flag && a[N] != b[N]) ans--;
  memset(b, 0, sizeof b);
  flag = true;
  for(int i = 2; i <= N; i++)
    if(a[i - 1] - b[i - 1] > 1 || a[i - 1] < b[i - 1]){
      ans--;
      flag = false;
      break;
    }
    else if(a[i - 1] - b[i - 1] == 1){
      b[i - 1]++;
      b[i]++;
      b[i + 1]++;
    }
  if(flag && a[N] != b[N]) ans--;
  printf("%d\n", ans);
  return 0; 
}

 

posted @ 2017-08-28 19:31  Elder_Giang  阅读(79)  评论(0编辑  收藏