Fork me on GitHub
摘要: 水仙花数(100 999).水仙花数是指一个 3 位数,它的每个位上的数字的 3次幂之和等于它本身 c++代码 shell 代码 阅读全文
posted @ 2020-01-01 22:42 粥里有勺糖 阅读(759) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: c++代码 shell代码 阅读全文
posted @ 2020-01-01 16:04 粥里有勺糖 阅读(1389) 评论(0) 推荐(0) 编辑