Fork me on GitHub

shell实现简单的数组排序

c++代码

int nums[8]={1,2,1,3,4,2,5,6};
int length=8;
for(int i=0;i<length;i++){
  for(int j=i+1;j<length;j++){
    if(nums[j]<nums[i]){
      int t=nums[j];
      nums[j]=nums[i];
      nums[i]=t;
    }
  }
}
for(int i=0;i<length;i++){
  cout<<nums[i]<<" ";
}

shell代码

i=0  #外层循环计数
j=0+$i #内层循环计数
t=0  #用于两数字交换临时变量
nums=(1 2 1 3 4 2 5 6) # 用于测试的数组
length=${#nums[*]} # 数组长度

# 外层循环开始
while [ $i -lt $length ]
do
  
  # 内层循环开始
  j=$(($i + 1))
  while [ $j -lt $length ]
  do
    # 从小到大排序
    if [ ${nums[$j]} -lt ${nums[$i]} ]
    then
      t=${nums[$i]}      
      nums[$i]=${nums[$j]}
      nums[$j]=$t
    fi
    
    # j++
    j=$(($j + 1))
  done

  # i++
  i=$(($i + 1))
done

# 输出结果
i=0
while [ $i -lt $length ]
do
  echo -e "${nums[$i]} \c"
  # i++
  i=$(($i + 1))
done
posted @ 2020-01-01 16:04  粥里有勺糖  阅读(1389)  评论(0编辑  收藏  举报