BZOJ-3732 Network 图论 最小生成树 倍增

题面

题意:给你N个点,M条边的无向图 (N<=15000,M<=30000)第j条边的长度为 dj (1<=dj<=1e9),然后K个询问 (1<=K<=20000)。 

每个询问的格式是:A B,表示询问从A点走到B点的所有路径中,最长的边最小值是多少?

题解:求所有路径上,那些最大的边中最小的值,也就是“最小”的路径上的最大值,那也是就是最小生成树上,路径的最大值,多次询问,利用树链剖分或者倍增解决

 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 #define lld long long
 4 #define N 30005
 5 struct rec
 6 {
 7   int go,next,v;
 8 }eg[N],a[N];
 9 int k,m,n,x,y,p,head[N],lca[N][22],q[N][22],dep[N]; 
10 int fa[N];
11 void build(int x,int y,int c)
12 {
13   p++;
14   eg[p].next=head[x];
15   eg[p].go=y;
16   eg[p].v=c;
17   head[x]=p;
18 }
19 bool cmp(rec x,rec y)
20 {
21   return x.v<y.v;
22 }
23 int get(int x)
24 {
25   if (fa[x]==x) return x;
26   fa[x]=get(fa[x]);
27   return fa[x];
28 }
29 int query(int x,int y)
30 {
31   int ret=0;
32   if (dep[x]<dep[y]) swap(x,y);
33   for (int i=21;i>=0;i--)
34     if (dep[x]-(1<<i)>=dep[y])
35     {
36       ret=max(ret,q[x][i]);
37       x=lca[x][i];
38     }
39   if (x==y) return ret;
40   for (int i=21;i>=0;i--)
41     if (lca[x][i]!=lca[y][i])
42     {
43       ret=max(ret,max(q[x][i],q[y][i]));
44       x=lca[x][i];
45       y=lca[y][i];
46     }
47   ret=max(ret,max(q[x][0],q[y][0]));
48   return ret;  
49 }
50 void dfs(int x)
51 {
52   for (int i=head[x];i;i=eg[i].next)
53   {
54     int v=eg[i].go;
55     if (v==lca[x][0]) continue;
56     dep[v]=dep[x]+1;
57     lca[v][0]=x;
58     q[v][0]=eg[i].v;
59     dfs(v);
60   }
61 }
62 int main()
63 {
64   freopen("1.txt","r",stdin);
65   scanf("%d%d%d",&n,&m,&k);
66   for (int i=1;i<=n;i++) fa[i]=i;
67   for (int i=1;i<=m;i++) scanf("%d%d%d",&a[i].go,&a[i].next,&a[i].v);
68   sort(a+1,a+m+1,cmp);
69   int cnt=0;
70   for (int i=1;i<=m;i++)
71   {
72     x=get(a[i].go),y=get(a[i].next);
73     if (x!=y)
74     {
75       fa[x]=y;
76       cnt++;
77       build(a[i].go,a[i].next,a[i].v);
78       build(a[i].next,a[i].go,a[i].v);  
79     }
80     if (cnt==n-1) break;
81   } 
82   dfs(1);
83   for (int j=1;j<=21;j++)
84     for (int i=1;i<=n;i++)
85       if (lca[i][j-1])
86       {
87         lca[i][j]=lca[lca[i][j-1]][j-1];
88         q[i][j]=max(q[i][j-1],q[lca[i][j-1]][j-1]);
89       }
90   while (k--)
91   {
92     scanf("%d%d",&x,&y);
93     printf("%d\n",query(x,y));
94   }  
95 }

 

Anderyi!
posted @ 2018-09-21 12:48  口香糖万岁  阅读(135)  评论(0编辑  收藏  举报