bzoj 1031: [JSOI2007]字符加密Cipher

Description

 喜欢钻研问题的JS同学,最近又迷上了对加密方法的思考。一天,他突然想出了一种他认为是终极的加密办法
:把需要加密的信息排成一圈,显然,它们有很多种不同的读法。例如下图,可以读作:

 

JSOI07 SOI07J OI07JS I07JSO 07JSOI 7JSOI0把它们按照字符串的大小排序:07JSOI 7JSOI0 I07JSO JSOI07
 OI07JS SOI07J读出最后一列字符:I0O7SJ,就是加密后的字符串(其实这个加密手段实在很容易破解,鉴于这是
突然想出来的,那就^^)。但是,如果想加密的字符串实在太长,你能写一个程序完成这个任务吗?

Input

 输入文件包含一行,欲加密的字符串。注意字符串的内容不一定是字母、数字,也可以是符号等。

Output

 输出一行,为加密后的字符串。

Sample Input

JSOI07

Sample Output

I0O7SJ

HINT

对于100%的数据字符串的长度不超过100000。

Source

真正的后缀数组板子题,仅次于后缀排序。。。没啥好说的。。。

// MADE BY QT666
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<cmath>
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N=200050;
int gi(){
 int x=0,flag=1;
 char ch=getchar();
 while(ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-') flag=-1;ch=getchar();}
 while(ch>='0'&&ch<='9') x=x*10+ch-'0',ch=getchar();
 return x*flag;
}
int sa[N*2],y[N*2],len,rk;
char ch[N*2],a[N*2];
struct data{
 int x1,x2,id;
}x[N];
bool cmp(const data &a,const data &b){
 if(a.x1==b.x1) return a.x2<b.x2;
 else return a.x1<b.x1;
}
void work2(){
 int rk=1;y[x[1].id]=1;
 for(int i=2;i<=len;i++){
  if(x[i].x1!=x[i-1].x1||x[i].x2!=x[i-1].x2) rk++;
  y[x[i].id]=rk;
 }
}
void work(){
 sort(x+1,x+1+len,cmp);work2();
 for(int i=1;i<=len;i<<=1){
  for(int j=1;j+i<=len;j++) x[j].id=j,x[j].x1=y[j],x[j].x2=y[j+i];
  for(int j=len-i+1;j<=len;j++) x[j].id=j,x[j].x1=y[j],x[j].x2=0;
  sort(x+1,x+1+len,cmp);work2();
  if(rk==len) break;
 }
}
int main(){
 scanf("%s",ch+1);int len1=strlen(ch+1);len=len1*2;
 for(int i=1;i<=len1;i++) a[i]=ch[i],a[i+len1]=ch[i]; 
 for(int i=1;i<=len;i++) x[i].id=i,x[i].x1=x[i].x2=a[i]-'A'+1;
 work();for(int i=1;i<=len;i++) sa[y[i]]=i;
 for(int i=1;i<=len;i++){
  if(sa[i]<=len1) cout<<a[sa[i]+len1-1];
 }
 return 0;
}

 

posted @ 2017-07-02 18:45  qt666  阅读(119)  评论(0编辑  收藏  举报