BZOJ 1058 [ZJOI2007]报表统计 Splay

这个题真是不爽,人家set又短又快,我这个又长又慢,差十几毫秒tle。。。

我是一个splay维护相邻的最差小值,一个是维护全局最小差值(在插入的时候用前驱和后继更新)

 

 

View Code
 1 #include <iostream>
 2 #include <cstring>
 3 #include <cstdio>
 4 #include <algorithm>
 5 #include <cstdlib>
 6 #include <cmath>
 7 
 8 #define N 2222222
 9 #define INF 1LL<<60
 10 
 11 using namespace std;
 12 
 13 long long msg,num[N],val[N],a[N],b[N];
 14 int fa[N],son[N][2];
 15 int tot,cnt,root1,root2;
 16 int q[N],top;
 17 int n,m;
 18 int hs[N],lt[N],rt[N];
 19 
 20 inline void prt(int x)
 21 {
 22   if(!x) return;
 23   prt(son[x][0]);
 24   printf("%lld  ",val[x]);
 25   prt(son[x][1]);
 26 }
 27 
 28 inline void link(int x,int y,int c)
 29 {
 30   fa[x]=y; son[y][c]=x;
 31 }
 32 
 33 inline void rotate(int x,int c)
 34 {
 35   int y=fa[x];
 36   link(x,fa[y],son[fa[y]][1]==y);
 37   link(son[x][!c],y,c);
 38   link(y,x,!c);
 39 }
 40 
 41 inline void splay(int x,int g,int &rt)
 42 {
 43   while(fa[x]!=g)
 44   {
 45     int y=fa[x];
 46     int cy=son[fa[y]][1]==y,cx=son[y][1]==x;
 47     if(fa[y]==g) rotate(x,cx);
 48     else
 49     {
 50       if(cx==cy) rotate(y,cy);
 51       else rotate(x,cx);
 52       rotate(x,cy);
 53     }
 54   }
 55   if(!g) rt=x;
 56 }
 57 
 58 inline int getnum()
 59 {
 60   if(top) return q[top--];
 61   return ++cnt;
 62 }
 63 
 64 inline void newnode(int y,int &x,long long sp)
 65 {
 66   x=getnum();
 67   fa[x]=y; val[x]=sp;
 68   son[x][0]=son[x][1]=0;
 69 }
 70 
 71 inline void init()
 72 {
 73   newnode(cnt=0,root1,-INF);
 74   newnode(root1,son[root1][1],INF);
 75   newnode(0,root2,-INF);
 76   newnode(root2,son[root2][1],INF);
 77 }
 78 
 79 inline void build(int &u,int l,int r,int f)
 80 {
 81   if(l>r) return;
 82   int mid=(l+r)>>1;
 83   newnode(f,u,a[mid]);
 84   build(son[u][0],l,mid-1,u);
 85   build(son[u][1],mid+1,r,u);
 86 }
 87 
 88 inline void insert(long long sp,int &rt)
 89 {
 90   int x=rt;
 91   while(son[x][sp>val[x]]) x=son[x][sp>val[x]];
 92   newnode(x,son[x][sp>val[x]],sp);
 93   splay(son[x][sp>val[x]],0,rt);
 94 }
 95 
 96 inline int find(long long sp,int rt)
 97 {
 98   int x=rt;
 99   while(x)
100   {
101     if(val[x]==sp) return x;
102     x=son[x][sp>val[x]];
103   }
104 }
105 
106 inline int getmax(int x)
107 {
108   while(son[x][1]) x=son[x][1];
109   return x;
110 }
111 
112 inline int getmin(int x)
113 {
114   while(son[x][0]) x=son[x][0];
115   return x;
116 }
117 
118 inline void del(long long sp,int &rt)
119 {
120   int z=find(sp,rt),x,y;
121   splay(z,0,rt);
122   x=getmax(son[z][0]);
123   y=getmin(son[z][1]);
124   splay(x,0,rt); splay(y,x,rt);
125   q[++top]=son[y][0];
126   fa[son[y][0]]=0;
127   son[y][0]=0;
128 }
129 
130 inline void go()
131 {
132   msg=INF;
133   scanf("%d%d",&n,&m);
134   for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%lld",&b[i]);
135   for(int i=1;i<n;i++) a[i]=abs(b[i+1]-b[i]);
136   sort(a+1,a+n);
137   init();
138   build(son[son[root1][1]][0],1,n-1,son[root1][1]);
139   for(int i=1;i<=n;i++) a[i]=b[i];
140   sort(a+1,a+1+n);
141   for(int i=1;i<n;i++) msg=min(msg,abs(a[i]-a[i+1]));
142   build(son[son[root2][1]][0],1,n,son[root2][1]);
143   for(int i=1;i<=n;i++)
144   {
145     num[i]=b[i]; hs[i]=i;
146     lt[i]=i-1; rt[i-1]=i;
147     lt[i+1]=i; rt[i]=i+1;
148   }
149   tot=n+1;
150   char str[14]; int c; long long d;
151   while(m--)
152   {
153     scanf("%s",str);
154     if(str[0]=='I')
155     {
156       scanf("%d%lld",&c,&d);
157       insert(d,root2);
158       if(msg!=0)
159       {
160         int x=getmax(son[root2][0]),y=getmin(son[root2][1]);
161         msg=min(msg,min(abs(val[x]-d),abs(val[y]-d)));
162       }
163       if(rt[hs[c]]!=n+1) del(abs(num[hs[c]]-num[rt[hs[c]]]),root1);
164       ++tot; num[tot]=d;
165       lt[tot]=hs[c]; lt[rt[hs[c]]]=tot;
166       rt[tot]=rt[hs[c]]; rt[hs[c]]=tot;
167       hs[c]=tot;
168       if(lt[hs[c]]!=0) insert(abs(num[hs[c]]-num[lt[hs[c]]]),root1);
169       if(rt[hs[c]]!=n+1) insert(abs(num[hs[c]]-num[rt[hs[c]]]),root1);
170     }
171     else if(str[4]=='G')
172     {
173       splay(1,0,root1);splay(2,1,root1);
174       printf("%lld\n",val[getmin(son[2][0])]);
175     }
176     else printf("%lld\n",msg);
177   }
178 }
179   
180 
181 int main()
182 {
183   go();
184   return 0;
185 }

 

 

posted @ 2013-03-13 00:05  proverbs  阅读(839)  评论(0编辑  收藏  举报