AmazingCounters.com

BZOJ 2761: [JLOI2011]不重复数字

Description

给出N个数,要求把其中重复的去掉,只保留第一次出现的数。
例如,给出的数为1 2 18 3 3 19 2 3 6 5 4,其中2和3有重复,去除后的结果为1 2 18 3 19 6 5 4。
 

Input

输入第一行为正整数T,表示有T组数据。
接下来每组数据包括两行,第一行为正整数N,表示有N个数。第二行为要去重的N个正整数。
 

Output

 
对于每组数据,输出一行,为去重后剩下的数字,数字之间用一个空格隔开。

Sample Input

2
11
1 2 18 3 3 19 2 3 6 5 4
6
1 2 3 4 5 6

Sample Output

1 2 18 3 19 6 5 4
1 2 3 4 5 6

HINT

 

对于30%的数据,1 <= N <= 100,给出的数不大于100,均为非负整数;


对于50%的数据,1 <= N <= 10000,给出的数不大于10000,均为非负整数;


对于100%的数据,1 <= N <= 50000,给出的数在32位有符号整数范围内。


提示:


由于数据量很大,使用C++的同学请使用scanf和printf来进行输入输出操作,以免浪费不必要的时间。


 

 思路:set大法好

 

 1 #include<iostream>
 2 #include<cstdio>
 3 #include<cstring>
 4 #include<queue>
 5 #include<set>
 6 using namespace std;
 7 int ans[10000];
 8 int main()
 9 {
10     int t,n,x;
11     scanf("%d",&t);
12     while(t--)
13     {
14         set<long long>a;
15         scanf("%d",&n);
16         int h=0;
17         for(int i=1;i<=n;i++)
18         {
19             scanf("%d",&x);
20             if(!a.count(x))
21             {
22                 a.insert(x);
23                 ans[++h]=x;
24             }
25         }
26         for(int i=1;i<h;i++)printf("%d ",ans[i]);
27         printf("%d\n",ans[h]);
28     }
29     return 0;
30 }

 

posted @ 2015-04-10 22:50  philippica  阅读(122)  评论(0编辑  收藏  举报